Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
(Przekierowano z Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie")
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie"
Lgr.jpg
Znak graficzny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie"
Przedmiot działalności: zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Adres: ul. Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo
E-mail:
Telefon: (87) 428 47 41
Strona internetowa: mazurylgr.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybcka "Wielkie Jeziora Mazurskie" jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym Stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

Od 2016 roku posiada status lokalnej grupy działania. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Węgorzewie.

Informacje ogólne

Organizacja została zarejestrowane 02.12.2009 r. pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” pod numerem KRS 0000342523. Może posługiwać się nazwą skróconą LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" obejmuje obszarem działania północno-wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to teren dziewięciu gmin należących do powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego i węgorzewskiego (rys. 1).


Rys. 1. Obszar działania Lokalnej Grupy Działania "Wielkie Jeziora Mazurskie"

LGR Wielkie Jeziora Mazurskie obszar działania.jpg

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" na lata 2010–2015, oprac. Zespół, Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" [20.04.2013]


W 2014 roku Stowarzyszenie powołało Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa mające swoją siedzibę w Wilkasach ul. Olsztyńska 54. Zadaniem centrum jest edukowanie i promowanie rybactwa na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich, m.in. poprzez opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, promocję obszarów wiejskich i rybackich, łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim i na obszarach wiejskich, mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa i obszarów wiejskich, wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz działań na rzecz ochrony środowiska, wspieranie oraz programowanie tworzenia i rozbudowy infrastruktury wędkarskiej, rybackiej, turystycznej oraz upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na tych obszarach.

Celem Stowarzyszenia jest również poprawa jakości życia mieszkańców gmin obszaru LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju swojego obszaru, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, tworzenie nowych miejsc pracy oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i naukowo badawczym, działań i przedsięwzięć w obszarze kultury, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, działalności promocyjnej
 • prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, w ramach realizowanej LSR
 • wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013"; Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” i innych programach sektora rybackiego
 • wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 48 z późn. zm.),

 • wybór projektów do dofinansowania ze środków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego

i ekonomicznego obszarów objętych LSR.

 • wspieranie inicjatyw podejmowanych przez lokalne społeczności na rzecz ich rozwoju.
 • organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, itp.
 • współdziałanie z organami samorządowymi, państwowymi oraz innymi Organizacjami i instytucjami, w tym jednostkami naukowo-badawczymii dydaktycznymi.
 • prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii instytucji i organizacji współpracujących.
 • wyrażanie opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia na obszarach objętych LSR.
 • występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji

i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców objętych LSR.

 • udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów objętych LSR, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy.
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla stowarzyszenia zgodnych z prawodawstwem polskim i unijnym.

Struktura organizacji

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Ponadto w stowarzyszeniu działa Rada powołana dla celów wynikających z realizacji zadań określonych w LSR. W pracach Zarządu uczestniczą:

 • Prezes – Barbara Dawcewicz
 • Wiceprezes – Radosław Król
 • Skarbnik – Bogdan Maczuga
 • Sekretarz – Dariusz Grygiencza
 • Członkami Komisji Rewizyjnej są: Ewa Wojnowska, Wiesław Pietrzak, Jerzy Bujno.

Członkami Komisji Rewizyjnej są: Władysław Gładkowski, Bogusław Staruch, Andrzej Antończak.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie"
pl. Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo
tel.: +48 87 428 47 41
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach
ul. Olsztyńska 54
11-500 Wilkasy
tel.: +48 87 428 29 51


Bibliografia

 1. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana w standardach Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Lokalną Społeczność (RLKS) na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie":
 2. http://www.mazurylgr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=589&Itemid=260