Stowarzyszenie Związek Mazurski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
(Przekierowano z Związek Mazurski)

Stowarzyszenie Związek Mazurski, w skrócie: Związek Mazurski, (mazur. Mazurski Zziónzek) - stowarzyszenie rejestrowe, działające od 2016 roku, nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego. Zrzesza osoby i stowarzyszenia, które działają na rzecz kultywowania i propagowanie kultury mazurskiej.

Historia

Stowarzyszenie zostało powołane do życia przez 16 założycieli na spotkaniu założycielskim, które odbyło się 1 października 2016 roku w Mrągowie, a jego sądowa rejestracja nastąpiła 10 listopada tego samego roku.

Cel i środki działania

Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków organizacyjnych prawnych i finansowych służących odrodzeniu kultury mazurskiej we wszelkich jej aspektach. Rozwój edukacji na temat regionu Mazur ze szczególnym uwzględnieniem historii, kultury materialnej i niematerialnej oraz mowy Mazurów. Rozwój turystyki na terenie Mazur. Promowanie i rozwijanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Mazur. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Wspieranie aktywności i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne, potencjał turystyczny itd. Promowanie i rozwój współczesnych przejawów kultury Mazurów, także w życiu publicznym. Koordynacja i promocja działań organizacji pozarządowych skupiających się na kulturze mazurskiej.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez: 1. Promowanie w kraju i za granicą kultury mazurskiej oraz wszelkich form aktywności osób utożsamiających się z Mazurami. 2. Współpracę z placówkami naukowymi, muzealnymi i kulturowymi. 3. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych tj.

a. prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, głównie kulturoznawczych i lingwistycznych związanych z tematem kultury Mazurów jako podstawy dla dalszego wzbogacania jej i rozwoju. b. finansowanie działań wydawniczych, wystawienniczych oraz wszelkich form ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego Mazurów, jak również dawnych i współczesnych przejawów kultury mazurskiej. c. działania na rzecz rozwoju i propagowania turystyki regionalnej związanej z kulturą mazurską. 4. Prowadzenie działalności reklamowej, wydawniczej, promocyjnej oraz organizowanie imprez kulturalnych.