Aglomeracja Olsztyna

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja LPF (dyskusja | edycje) z dnia 16:55, 27 kwi 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Aglomeracja Olsztyna – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 7 gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie administracyjnym Olsztyna.

Wprowadzenie

Aglomeracja Olsztyna to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru gmin zaliczonych do tego obszaru stanowiło sąsiedztwo administracyjne z miastem Olsztyn

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI Aglomeracja Olsztyna zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:

Rys. 1. OSI Aglomeracja Olsztyna


Aglomeracja Olsztyna.jpg

Źródło: Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa.

Charakterystyka

Na obszarze OSI Aglomeracja Olsztyna żyje ponad 230 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 16,2% ludności województwa. Na tle pozostałych gmin województwa obszar ten charakteryzuje się m.in. zwiększaniem liczby mieszkańców, dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, koncentracją nowo zarejestrowanych firm i organizacji społecznych, znacznym udziałem pracujących oraz żywiołowymi procesami mieszkalnictwa.

Do atutów tego OSI zaliczyć można:

 • wysoką atrakcyjność zamieszkania,
 • dużą koncentrację pracodawców,
 • wysoką krajową konkurencyjność OSI w ujęciu dynamicznym,
 • znacząco rozwinięte funkcje turystyczne,
 • wysokie dochody własne gmin,
 • duże obszary o walorach rekreacyjnych,
 • rozwinięte usługi rynkowe w Olsztynie,
 • wysoką koncentrację organizacji społecznych,
 • znaczący w skali krajowej rozwój budownictwa mieszkaniowego,
 • wysoką atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność w skali województwa,
 • znaczący ośrodek akademicki,
 • koncentrację działalności B+R w Olsztynie,
 • znaczącą w skali kraju liczbę obiektów zabytkowych.

Wśród słabości tego obszaru wskazać należy:

 • niską dynamikę rynku pracy,
 • brak lotniska i relatywnie słabe połączenia komunikacyjne (w porównaniu z innymi wojewódzkimi miastami w Polsce),
 • brak obwodnicy Olsztyna,
 • małą dynamikę przyrostu spółek z udziałem zagranicznym,
 • słabo rozwiniętą współpracę Olsztyna z gminami ościennymi,
 • relatywnie słabe powiązania sieciowe uczelni wyższych z otoczeniem krajowym i zagranicznym,
 • niską innowacyjność w skali kraju i w skali europejskiej,
 • wysoki udział obszarów prawnie chronionych w części OSI,
 • zróżnicowaną aktywność społeczną.

Bibliografia

Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025