Demografia

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Demografia – w 2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim liczba ludności zmniejszyła się w porównaniu do 2012 r. W okresie tym zmniejszyła się liczba urodzeń, a wzrosła liczba zgonów, co przełożyło się na znaczny spadek przyrostu naturalnego. 2013 r. był pierwszym rokiem od momentu powstania województwa, w którym zanotowano ujemny przyrost naturalny.

Ogólna charakterystyka

Według stanu na 31 grudnia 2013 r. ludność województwa liczyła 1 446 915 osób, tj. o 3 782 osoby mniej niż w 2012 r. i o 6 787 osób mniej niż w 2010 r. Populacja województwa stanowiła 3,8% ogółu ludności Polski.

Demografia w regionie

Pod względem kryterium liczby ludności Warmia i Mazury w 2013 r. zajmowały 12 miejsce w kraju, wyprzedając województwa: lubuskie, opolskie, podlaskie i świętokrzyskie.

W 2013 r. najliczniejszą grupę wśród ludności stanowiły osoby w wieku 70 lat i więcej (około 9%). Na kolejnym miejscu uplasowała się grupa osób w wieku 30-34 lat, której liczebność wyniosła 121 452 osób. Najmniejszą liczebność odnotowała grupa w wieku 65-69 lat (58 274 osoby).

Spośród powiatów województwa warmińsko-mazurskiego największą liczbą ludności pochwalić się mogą odpowiednio: miasto Olsztyn, miasto Elbląg, powiaty olsztyński i ostródzki. Na przeciwnym biegunie znajdują się powiaty: węgorzewski, gołdapski, nidzicki i olecki.

Pod względem kryterium średniorocznego tempa przyrostu liczby ludności, jedynie cztery województwa osiągnęły dodatnią wartość wskaźnika (małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie i pomorskie). Województwo warmińsko-mazurskie uplasowało się na 10 miejscu w kraju wyprzedzając województwa: lubelskie, łódzkie, opolskie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie).

Spośród powiatów województwa w 2013 r. aż jedenaście osiągnęło ujemną wartość przyrostu naturalnego na 1 000 ludności. Były to powiaty: lidzbarski, bartoszycki, kętrzyński, nidzicki, miasto Elbląg, braniewski, ostródzki, szczycieński, mrągowski, giżycki i piski. Biorąc pod uwagę podregiony, jedynie podregion ełcki uzyskał wartość dodatnią tego wskaźnika.

Bibliografia

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.