Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach"

Logo Fundacji
Logo Fundacji
Rok założenia 1996
Założyciel -
Siedziba pl. gen. Józefa Bema 3, lok. 1, 10-516 Olsztyn
Profil działalności wspieranie i promocja przedsiębiorczości w regionie
Kontakt tel.: (89) 535 17 80, e-mail: sekretariat@fp.olsztyn.pl
KRS 0000123295

Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" – fundacja zajmująca się wspieraniem małych i średnich przedsiębiorstw. Powstała z inicjatywy instytucji angażujących się w rozwój Warmii i Mazur. Siedziba Fundacji znajduje się w Olsztynie.

Przewodniczący – Jerzy Jaroszewski. Źródło: www.uwm.edu.pl [10.06.2014]
Prezes Zarządu – Danuta Ciborowska. Źródło: www.olsztyn.gazeta.pl [10.06.2014]

Historia

Fundacja wspiera głównie działania związane z rozwojem lokalnym i regionalnym oraz te, które tworzą warunki dla nowych inwestycji pobudzających rozwój gospodarczy regionu. Powstała w 1996 r. z inicjatywy czterech instytucji:

Fundacja została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych, a swoje działania realizuje w oparciu o najwyższe standardy. W lipcu 2006 r. stała się lokalnym ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).

W maju 2007 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Obecnie Fundacja realizuje następujące projekty:

 • "Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych" – projekt przeznaczony dla szkół gastronomiczno-hotelarskich mający na celu modyfikację systemu nauczania tak, aby dostosować go do potrzeb rynku pracy.
 • "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej – kontynuacja działań" – projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, którego celem jest promocja klastra stolarki otworowej.
 • "Tradycyjna Kuchnia na Warmii i Mazurach" – projekt skierowany do regionalnej branży gastronomicznej mający na celu wymianę doświadczeń wykładowców regionalnych z wykładowcami włoskimi. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Universita dei Sapori w Perugii.
 • "PWP Warmia Mazury Powiśle kulinarnym regionem Europy" – projekt swoim zakresem obejmuje przeprowadzenie szkoleń 30 nauczycieli z czterech regionalnych szkół gastronomicznych i hotelarskich przez wysoko wyspecjalizowanych trenerów z Francji i Włoch.

Statut

Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" działa w oparciu o Statut z dnia 30 kwietnia 2008 r.[1].

Struktura Statutu:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
 • Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
 • Rozdział IV. Organy Fundacji
 • Rozdział V. Gospodarka finansowa Fundacji
 • Rozdział VI. Działalność gospodarcza Fundacji. Nieodpłatna i odpłatna działalność Fundacji
 • Rozdział VII. Zmiana Statutu
 • Rozdział VIII. Inne postanowienia

Cele

Główne cele Fundacji to:

 • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-technicznej, oświatowej i kulturalnej
 • inicjowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska

Zarząd

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. W skład Rady wchodzi do 10 osób. Rada sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji, zatwierdza plany finansowe i kierunki działalności statutowej, a także wybiera członków Zarządu.
Skład Rady:

Członkowie Rady:

 • Bożena Cebulska
 • Andrzej Krawczyk
 • Henryk Lelusz
 • Jarosław Słoma
 • Halina Zaborowska-Boruch

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. W skład Zarządu może wejść od jednej do trzech osób, które wybiera Rada Fundacji. Zarządem kieruje prezes.
Skład Zarządu:

Formy działalności

Cele określone w statucie realizowane są poprzez:

 • świadczenie usług doradczych, szkoleniowych oraz informacyjnych
 • świadczenie usług doradczych związanych z dostępem do środków pomocowych Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw
 • realizację konkretnych programów wspierających rozwój przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach

Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" prowadzi różnego rodzaju szkolenia z zakresu:

 • polityki regionalnej i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • zarządzania projektami
 • zarządzania zespołami projektowymi
 • metodyki pracy z grupą
 • prowadzenia szkoleń oraz metodologii warsztatowej
 • sztuki prezentacji i komunikacji interpersonalnej
 • metodologii MAPS (Metody Aktywnego Planowania Strategii)

Przypisy

 1. Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach"[10.06.2014]

Bibliografia

bazy.ngo.pl [17.04.2014]
Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" [17.04.2014]