Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 16:17, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Fundacja Rozowju Regionu Łukta logo logo.jpeg
Logo Fundacji Rozwoju Regionu Łukta
Przedmiot działalności: Udzielenie wsparcia finansowego w postaci pożyczki, poręczenia, wkładu kapitału podwyższonego ryzyka; kompleksowe usługi informacyjne; szkolenia dla przedsiębiorców.
Adres: Łukta 30

14-105 Łukta

E-mail: frrl@frrl.org.pl
Telefon: 89 647 52 50
Strona internetowa: frrl.org.pl


Fundacja Rozwoju Regionu Łukta instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU.

Informacje ogólne

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta jest organizacją pozarządową działającą od 5 lipca 1995 r., posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, jest członkiem Krajowego Systemu Usług dla MSP. Jest również aktywnym partnerem innych organizacji, tj.: Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, Związku Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki", Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kraina Nieodkrytych Tajemnic", Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych na Warmii i Mazurach.

W 2009 r. Fundacja w konkursie "Godni Naśladowania" organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zajęła pierwsze miejsce w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Przyznano jej również nagrodę w organizowanym w tym samym roku przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego konkursie "Aktywni i Skuteczni 2008" na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych powiatu ostródzkiego[1].

Cele

Fundacja została powołana w celu:

 • stymulowania i wspierania regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych poprzez kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia na koszt Fundacji, udzielanie pomocy finansowej wspomagającej inicjatywom
 • wspierania działań administracyjno-organizacyjnych w gminach wymagających przekształceń strukturalnych, w których występuje wysokie bezrobocie lub zagrożonych takim bezrobociem, poprzez stworzenie możliwości korzystania z odpowiedniego doradztwa w organizacji i zarządzaniu przekazywanych przez ekspertów, modelowego opracowania odpowiednich struktur na szczeblu gminy, organizowanie kursów i szkoleń w tym zakresie, udzielanie pomocy finansowej na zakup środków trwałych a także poprzez stworzenie możliwości korzystania ze środków trwałych pozostających w zarządzie Fundacji
 • wspomagania inicjatywom regionalnym w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia, poprzez udzielanie pomocy finansowej, stworzenie możliwości korzystania z maszyn i urządzeń zakupionych przez Fundację, a także z odpowiednich programów komputerowych i poprzez wysyłanie zainteresowanych na szkolenia i sympozja krajowe i zagraniczne oraz kursy i szkolenia organizowane przez Fundację
 • wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionów, poprzez udzielanie pomocy finansowej dla prywatnych przedsięwzięć, propagowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii i przy nowoczesnej organizacji pracy Fundacja zapewni tu własne doradztwo techniczne i ekonomiczne
 • skupiania wokół idei Fundacji osób zainteresowanych rozwojem regionu Łukty, inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z inicjatywami organizacji międzyrządowych skierowanych na popieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości
 • organizowanie pomocy finansowej dla rozwoju przemysłu regionalnego, a w szczególności przetwórstwa produktów rolnych oraz przetwórstwa drzewnego
 • organizowanie i obsługa zjazdów, konferencji i szkoleń naukowych
 • promocję kultury regionalnej w kraju i zagranicą
 • współpracę z ośrodkami regionalnymi w kraju i zagranicą na polu oświaty, kultury oraz przemysłu drobnego i rzemiosła
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia oraz wzrostu gospodarczego w regionie
 • organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi technologiami i sposobami zarządzania
 • udzielanie stypendiów dla osób realizujących cele fundacji oraz artystów i architektów za ich twórcze dokonania w zakresie promocji regionu
 • dofinansowanie działalności wydawniczej, informatycznej i propagandowej
 • inicjowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych i innych mających na celu rozwój regionu
 • wspieranie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego;
 • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, udzielanie pożyczek finansowych i poręczeń kredytowych [2].

Struktura organizacji

Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd.

Rada Fundacji Rozwoju Regionu Łukta:

Zarząd Fundacji Rozwoju Regionu Łukta:

Dane kontaktowe

Łukta 30
14-105 Łukta
e-mail: frrl@frrl.org.pl
telefon: 89 647 52 50
fax: 89 647 52 50

Przypisy

Bibliografia

Fundacji Rozwoju Regionu Łukta [04.07.2014]
Statut Fundacji Rozwoju Regionu Łukta [04.07.2014]