Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

Logo Fundacji
Logo Fundacji
Rok założenia 2005
Siedziba ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława
Profil działalności rozwój społeczności lokalnej
Kontakt tel./fax: 89 648 76 69, 89 648 78 29, e-mail: biuro@fundacjawm.pl, fundacjawm.pl
KRS 0000231256


Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie – fundacja z siedzibą w Iława, działająca na rzecz rozwoju obywatelskiego, gospodarczego i kulturalnego lokalnej społeczności. Funkcję prezesa Fundacji pełni Joanna Długosz.

Historia

Fundacja została zarejestrowana 7 kwietnia 2005 r.

Statut

Fundacja działa w oparciu o Statut, który składa się z następujących części:

 • Postanowienia ogóle
 • Cele i zasady funkcjonowania Fundacji
 • Majątek i dochody Fundacji
 • Organy Fundacji
 • Zmiana celów Fundacji oraz zmiana Statutu
 • Postanowienia końcowe

Pełna treść Statutu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Fundacji: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie, Statut.

Cele

Do celów Fundacji należy:

 • zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego
 • pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochrony środowiska
 • proekologiczna działalność edukacyjna
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia
 • pomoc ofiarom przemocy, wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • podejmowanie wszelkich działań na rzecz dobra dzieci, w szczególności dotkniętych chorobą i patologiami społecznymi
 • opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie niepełnosprawnymi i podlegającymi wykluczeniu społecznemu
 • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi
 • poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu
 • przeciwdziałanie bezrobociu
 • wspieranie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości
 • kształtowanie i upowszechnianie postaw proprzedsiębiorczych i progospodarczych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • wspieranie rozwoju sądownictwa polubownego i pojednawczego, arbitraż gospodarczy
 • dążenie do zwiększania poziomu edukacji i kwalifikacji społeczeństwa
 • wspieranie integracji europejskiej oraz przybliżanie społeczności zjawiska zbliżania krajów i społeczeństw
 • wspieranie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • wspieranie procesu wzmocnienia i rozwoju instytucji pożytku publicznego i organizacji społecznych
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • wspieranie procesu rozwoju społeczności wiejskiej

Zarząd

 • prezes Zarządu – Joanna Długosz
 • wiceprezes Zarządu – Arkadiusz Wasiłowski

Formy działalności

Cele Fundacji realizowane są poprzez:

 • kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego
 • popularyzację wiedzy przyrodniczej (wykłady, prowadzenie biblioteki, audio i wideoteki, ekspozycje itd.)
 • działalność wydawniczą związaną z celami fundacji
 • organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, szkoleń, spotkań, seminariów i dyskusji publicznych służących realizacji celów Fundacji
 • organizowanie imprez publicznych takich jak: imprezy turystyczne, rekreacyjne, środowiskowe, zawodowe, młodzieżowe
 • organizowanie warsztatów edukacyjnych, prelekcji, wystaw, koncertów, seminariów
 • współpracę z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą o podobnych celach działania
 • bezpośrednią i pośrednią pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną, naukową, oświatową, wychowawczą, kulturalną i merytoryczną oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury
 • dążenie do likwidacji istniejących utrudnień we wszelkich środkach komunikacji w formie dofinansowywania zakupu wózków inwalidzkich, specjalistycznych wind oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego
 • finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych
 • dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za granicą
 • dofinansowywanie osób niepełnosprawnych, chorych lub ubogich
 • zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie oraz finansowanie leków dla osób chorych
 • dofinansowywanie imprez charytatywnych
 • udzielanie pomocy finansowej ofiarom przemocy, wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
 • organizacja zbiórek pieniędzy i aukcji na rzecz ofiar przemocy, wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
 • przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych
 • tworzenie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych
 • finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych
 • tworzenie funduszy stypendialnych
 • prowadzenie przedszkoli i szkół

Bibliografia

Krajowy Rejestr Sądowy [22.04.2014]
kurier-ilawski.pl [22.04.2014]
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie [22.04.2014]