Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 17:16, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Przedmiot działalności: Udzielenie wsparcia finansowego w postaci pożyczki, poręczenia, wkładu kapitału podwyższonego ryzyka; kompleksowe usługi informacyjne.
Adres: Plac Zwycięstwa 16 lok nr 3

19-500 Gołdap

E-mail: fwpr@fwpr.org
Telefon: 87615 19 04
Strona internetowa: www.fwpr.org

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU. Organizacja pożytku publicznego.

Informacje ogólne

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi została utworzona przez ośmiu fundatorów, którymi są osoby fizyczne. Została zarejestrowana 31 lipca 1998 r. w Sądzie Rejestrowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Fundacja jest spadkobiercą Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego, w którego programie uczestniczyła w latach 1993-1998, pod egidą Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie. Zdobyte doświadczenie i przejęte środki pozwoliły na prowadzenie działań zwalczających bezrobocie poprzez wspieranie rozwijającej się przedsiębiorczości. Wsparcie inicjatyw gospodarczych polegało głównie na udzielaniu pożyczek na preferencyjnych warunkach. Fundacja, dzięki swoim szybkim działaniom zintegrowała się ze społecznością gołdapskich przedsiębiorców i stała się ważnym ośrodkiem aktywizującym pracodawców w walce z bezrobociem.

Fundacja w 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego; od 26.09.2012 r. ma certyfikat systemu zarządzania jakością spełniający normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie udzielania pożyczek na finansowanie działalności gospodarczej nowo powstającym oraz już istniejącym firmom z sektora mśp. Ponadto, Fundacja w całym okresie działalności otrzymała wiele nagród i wyróżnień [1].

Cele

Fundacja została powołana w celu:

 • stymulowania i wspierania regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych poprzez kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia, udzielanie pomocy finansowej wspomagającej tym inicjatywom, stworzenie możliwości korzystania z doświadczeń i ekspertyz specjalistów;
 • wspomagania inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia, poprzez udzielanie pomocy finansowej, stworzenie możliwości korzystania z maszyn i urządzeń zakupionych przez Fundację, a także z odpowiednich programów komputerowych oraz poprzez wysyłanie zainteresowanych na szkolenia i sympozja krajowe i zagraniczne oraz na kursy i szkolenia organizowane przez Fundację;
 • wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionów, poprzez udzielanie pomocy finansowej dla prywatnych przedsięwzięć, propagowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii, nowoczesnej organizacji pracy, a także poprzez powołanie i prowadzenie aktywnej pomocy społecznej wśród młodzieży i osób potrzebujących opieki i resocjalizacji;
 • skupiania wokół idei Fundacji osób zainteresowanych rozwojem regionu gmin Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami;
 • działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z inicjatywami organizacji zagranicznych i międzyrządowych skierowanych na popieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości;
 • organizowanie pomocy finansowej dla rozwoju przemysłu regionalnego, w tym udzielanie pożyczek niekomercyjnych, a w szczególności związanego z ochroną środowiska naturalnego, turystyką, wypoczynkiem, a także hodowlą i przetwórstwem produktów rolnych oraz przetwórstwem drzewnym;
 • organizowanie i obsługa zjazdów, konferencji i szkoleń naukowych;
 • promocję kultury regionalnej w kraju i zagranicą;
 • współpracę z ośrodkami regionalnymi w kraju i zagranicą na polu oświaty, kultury oraz przemysłu drobnego i rzemiosła;
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia oraz wzrostu gospodarczego w regionach, oraz udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej najbardziej potrzebującym;
 • organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznania się z najnowszymi technologiami i sposobami zarządzania;
 • udzielanie stypendiów opłat czesnego za naukę, wspomaganie finansowe szkół i wyposażanie w sprzęt edukacyjny;
 • dofinansowanie działalności wydawniczej informatycznej i propagandowej;
 • inicjowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój regionów i ochronę środowiska naturalnego w zakresie budowy dróg wodnych, współfinansowanie akcji oczyszczania wód, pomoc finansową w projektowaniu i budowie oczyszczalni ścieków, ekologicznych wysypisk i spalarni śmieci;
 • organizowanie i wspomaganie finansowe przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia;
 • działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochronę środowiska, wspieraniem inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną inwalidów oraz kultu religijnego [2].

Struktura organizacji

Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd.

Rada Fundacji:

Zarząd Fundacji:

Dane kontaktowe

Plac Zwycięstwa 16 lok nr 3
19-500 Gołdap
e-mail: fwpr@fwpr.org
telefon: 87615 19 04
fax: 87615 19 04

Przypisy

Bibliografia

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej [04.07.2014]
Statut Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej [04.07.2014]