Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo
Patron: Jerzy Helwing


Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest...

Historia

Gimnazjum powołano do życia w 1999 roku, a jego siedzibą stał się nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie. W tym miejscu funkcjonowała kiedyś Miejska Szkoła Główna (od 1924), której budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej. 20 kwietnia 2000 roku Gimnazjum otrzymało imię Jerzego Andrzeja Helwinga, i rokrocznie tego dnia gimnazjum obchodzi swoje święto.Cele i zadania

2. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: 1). umożliwia gimnazjalistom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania

   świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

a) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, b) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem. 2). umożliwia absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszego

    kierunku kształcenia.

3). kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku gimnazjalistów poprzez: a) ścisłą współpracę z rodzicami, b) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych, c) kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych, d) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 4). sprawuje opiekę nad gimnazjalistami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum, 5). umożliwia gimnazjalistom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny, 6). kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości wobec ojczyzny, narodu i rodziny poprzez: a) włącznie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych, b) wyrabianie szacunku do symboli narodowych ( flaga, godło, hymn), 7). kształtuje szacunek i dumę polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez: a) ścisły kontakt z placówkami kultury ( kino, teatr, muzea, filharmonia), b) obchody świąt i rocznic, 8). udziela gimnazjalistom pomocy pedagogiczno-psychologicznej poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która polega na: a) kierowaniu uczniów, u których zaobserwowano trudności w nauce oraz zaburzenia w zachowaniu, na badania specjalistyczne, b) korzystaniu z pomocy pracowników psychologiczno – pedagogicznych w zakresie organizacji szkoleń nauczycieli i rodziców, prowadzenia z uczniami zajęć o tematyce wychowawczej i związanej z doradztwem zawodowym, 9). organizuje opiekę nad gimnazjalistami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum, 10). umożliwia rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów, realizowanie indywidualnych programów nauczania, 11). umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej ( zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwolnienie z zajęć w czasie świąt lub rekolekcji.

    12). umożliwia uczniom należącym do mniejszości naro¬dowych podtrzymywanie i rozwija-nie poczucia tożsamości narodowej przez prowadzenie:

a) nauki języka mniejszości narodowej, b) nauki własnej historii i kultury. (Statut Szkoły 2013)


Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2013/2014: Aleksandra Hubacz- biologia (nauczyciel: Agnieszka Linkiel) Aleksandra Hubacz- chemia (nauczyciel: Wioletta Balewicz) Aleksandra Hubacz- fizyka (nauczyciel: Małgorzata Ambrosiewicz) Julia Stoma- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz) Wiktor Gubin- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz) Jan Stanecki- historia (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Marcin Stanecki- historia (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Karol Łapiński- historia (nauczyciel: Sławomir Dobrowolski) Jan Stanecki- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Marcin Stanecki- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Michał Ilasz- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Emil Grochala- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Mateusz Rodziewicz- wos (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz) Hanna Raczkowska- język polski (nauczyciel: Dariusz Polonis) Mateusz Pikor- geografia (nauczyciel: Mirosława Gadowska- Bogus)


Absolwenci

...

Ciekawostki

W ciągu pierwszego roku zostało wymyślone logo szkoły, które możecie zobaczyć po lewej stronie, obok adresu gimnazjum. Stworzył je pan Jerzy Zinkiewicz. Projekt wybrany przez nauczycieli, był jednym z kilku zaproponowanych przez naszego "grafika".

Pan Zinkiewicz jest też twórcą hymnu szkoły. Tekst napisał do utworu "Oda do radości" Ludwika van Bethovena.A brzmi on (tekst) następująco:

Jaką przyszłość los nam niesie Wielką niewiadomą jest. Uczmy się więc, chłońmy wiedzę, Przejdźmy gimnazjalny chrzest.

Przypiąć skrzydła, dać korzenie Szczytną misją szkoły mej. Światły umysł, silną wolę, Dać nam dobry Panie chciej.

Wielcy ludzie też byli w szkole, Więc opłacił im się trud. Siądźmy w ławce, weźmy książkę, Zbliżmy się do świata wrót.

Bibliografia


...