Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
Patron: Ziemia Warmińska


Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Hanna Sawicka.

Historia

1 września 1999 roku Mirosław Kuliś – Burmistrz Barczewa założył Gimnazjum nr 1 w Barczewie z siedzibą przy ulicy J. Słowackiego i powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Pani Krystynie Szter.

& 9 czerwca 2002 roku z woli społeczności Gminy Barczewo położono KAMIEŃ WĘGIELNY i wmurowano AKT EREKCYJNY w powstającym budynku nowej szkoły przy ulicy Północnej 14.

&1 września 2003 roku rozpoczęły się zajęcia lekcyjne w naszym wymarzonym budynku.

&21 maja 2004 roku Arcybiskup Edmund Piszcz – Metropolita Warmiński poświęcił szkołę, Elżbieta Wąsowska – Burmistrz Barczewa przekazała budynek społeczności gimnazjalnej.

&13 maja 2006 roku Gimnazjum nr 1 w Barczewie otrzymało imię Ziemi Warmińskiej i Sztandar.


&1 września 2007 roku została oddana do użytku całej społeczności gimnazjalnej hala sportowa.


&1 września 2008 roku Lech Nitkowski – Burmistrz Barczewa powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Panu Zbigniewowi Podlaskiemu.


&1 września 2013 roku Lech Nitkowski – Burmistrz Barczewa powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Pani Alicji Hannie Sawickiej.Cele i zadania

Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez: poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne, doradztwo zawodowe, rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa. Przygotowuje go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Wspomaga wychowanie w rodzinie poprzez działania rozwijające w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez: systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, realizowanie Programu Wychowawczego Szkoły, uchwalonego przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, realizowanie Programu Profilaktyki, uchwalonego przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: opiekę medyczną, organizowanie zajęć świetlicowych (dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców, bądź prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki), system zapomóg i stypendiów przydzielanych uczniom na podstawie odrębnych przepisów, w miarę posiadanych możliwości finansowych. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, Gimnazjum może zorganizować stołówkę. Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji wspólnych inicjatyw mających na względzie potrzeby i prawidłowy rozwój uczniów. W przypadku niezadowalających wyników kształcenia, wychowania lub opieki, Gimnazjum opracowuje i wprowadza do realizacji Plan Naprawczy (Statut Gimnazjum 2014)

Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[19.10.2014]