Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Szkolna 2a, 11-100 Lidzbark Warmiński


Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem gimnazjum jest Olszewska Dorota.

Cele i zadania

" W swej działalności szkoła:

 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia: rozwój intelektualny, moralno-emocjonalny, społeczny i fizyczny zgodnie z potrzebami uczniów, ich możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania,
 • zapewnia uczniom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,
 • przygotowuje uczniów do dalszej edukacji i do życia w społeczeństwie. Wdraża do samodzielności, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym i do życia w zjednoczonej Europie,
 • umożliwia uczniom rozwój talentów, zainteresowań poznawczych na miarę bazy dydaktycznej szkoły i posiadanych środków,
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • gimnazjum zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz zapewnia bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę."(Statut Gimnazjum, 2011)


Kadra pedagogiczna

 • biologia - I. Ostrowska
 • chemia - E. Nosewicz
 • edukacja dla bezpieczeństwa - G. Kowalska
 • fizyka - E. Nosewicz
 • geografia - I. Ostrowska
 • historia - M. Gryszkiewicz
 • informatyka - W. Dąbkowska
 • j. angielski - E. Chacińska, M.Romasz
 • j. polski - M.Gawin, S. Soroka
 • j. niemiecki - D. Olszewska, A. Górska
 • matematyka - M. Bagińska, W. Dąbkowska
 • muzyka - J. Wicińska
 • plastyka -J. Wicińska
 • religia - ks. P. Władyka, ks. Paweł
 • wos. - M. Gryszkiewicz
 • wych. do życia w rodzinie - A. Bielewicz
 • wych. fizyczne - J. Gajdzis, K. Jakiel, B. Karwowski
 • zajęcia artystyczne - J. Tausiewicz, J. Wicińska


Osiągnięcia

Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim może się poszczycić wynikami egzaminu gimnazjalnego klas III w roku szkolnym 2013/2014. Ze wszystkich części egzaminu uczniowie osiągnęli wyniki bardzo dobre, przewyższające wynik krajowy. Najlepsze rezultaty osiągnęli uczniowie z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego.

Ciekawostki

W Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim działa GimNews, tj. szkolna telewizja internetowa. Ma za zadaniem rejestrowanie wydarzeń z życia szkoły. Została zarejestrowana jako projekt IDEA 2012 ,,Oglądasz i wszystko jasne. GimNews zostało wyróżnione w 2012 roku w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze przedsięwzięcie uczniowskie.

Bibliografia


Gm[19.10.2014]