Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Polna 36, 11-100 Lidzbark Warmiński


Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Czesław Sienkiewicz.


Cele i zadania

"Do celów i zadań szkoły jako placówki publicznej należy:

 • rozbudzanie miłości do Ojczyzny,
 • kształtowanie właściwych postaw wobec dziedzictwa kulturowego kraju i regionu jako integralnego elementu kultury Europy i świata,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny,
 • Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
 • Realizowanie prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki,
 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 • Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychologicznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • Roztaczanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 • Utrzymywanie prozdrowotnych warunków życia i pracy ucznia i nauczyciela w szkole, upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
 • Umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnej do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych , dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, wyrabianie jego zdolności myślenia, analizowania, interpretowania faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości, a także do wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym.
 • Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 • Organizowanie przeglądów, pokazów, konkursów celem zaprezentowania osiągnięć wszystkich uczniów.
 • Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych, olimpiad i konkursów - w miarę posiadanych środków w budżecie.
 • Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:..."(Statut Gimnazjum nr 2, 2013).


Kadra pedagogiczna

 • biologia - Grażyna Kowalska, Maria Pakulska-Rubacka
 • chemia - Ewa Kubiak
 • fizyka - Barbara Morawska,
 • geografia - Janina Borkowska
 • historia - Lucyna Królikowska
 • informatyka - Anna Konwicka
 • j. angielski - Monika Jagiełło-Jankowska, Wioletta Rymkiewicz, Maciej Lipczyński, Małgorzata Stępkowska-Fanfara
 • j. polski - Małgorzata Jachura, Iwona Podolecka-Flont, Anna Rutkowska
 • j. niemiecki - Anna Chorużyk, Maciej Lipczyński
 • j. rosyjski - Wioletta Rymkiewicz
 • matematyka - Teresa Joanna Lipczyńska, Anna Dudek-Tkaczuk, Beata Dzwończak
 • muzyka - Ewa Masłowska
 • pedagog -Anna Gess
 • plastyka - Ewa Zajączkowska
 • religia -Iwona Moniuszko
 • technika - Ewa Masłowska
 • wos. - Wiesław Nowosielski
 • wych. fizyczne - Czesław Sienkiewicz, Krzysztof Jaszczyk, Dorota Myśliwiec, Karol Szczebiot, Monika Żbikowska
 • zajęcia techniczne


Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim osiągają znaczące wyniki w nauce i sporcie, a także w różnych konkursach przedmiotowych, na przykład w roku szkolnym 2013/2014 w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym (finaliści - Kamila Wolańska - kl. III C, Natalia Pachulska - kl. III C), Wojewódzkim Konkursie Chemicznym (laureaci - Patrycja Lipkiewicz - kl. III A, Natalia Wiœniowska - kl. III A; finaliści - Kamila Wolańska - kl. III C, Artur Dzwończak - kl. III D), Wojewódzkim Konkursie Historycznym (laureat - Piotr Maliszewski - kl. III A; finalista - Michał Kabała - kl. III C), Wojewódzkim Konkursie Matematycznym (finaliści - Patrycja Lipkiewicz - kl.III A, Artur Dzwończak - kl. III D).

Ciekawostki

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim redagują gazetkę szkolną "Donosiciel".

Bibliografia


Gm[22.10.2014]