Gimnazjum w Purdzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum w Purdzie

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Purda 23, 11-030 Purda

Gimnazjum w Purdzie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Purdzie.

Cele i zadania

"Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. /Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 ze zm. ze zm./ oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a w szczególności: 1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i podjęcia kolejnego etapu kształcenia. 2) Umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia ... 2) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia ... 3) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb ... 4) Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowa­dzący zajęcia, podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury według harmono­gramu i regulaminu dyżurów, 5) Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w czasie wycieczek, rajdów, biwaków itp. organizowanych przez Gimnazjum sprawują nauczyciele zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6) Gimnazjum rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 7) Gimnazjum kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu, demokracji, sprawiedliwości, patriotyzmu. 8) Gimnazjum organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.... 10) Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań, w celu wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży ... 11) Udziela uczniom (którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest ona potrzebna ) opieki i pomocy materialnej w miarę uzyskiwanych środków finansowych ... "(Statut Gimnazjum, 2012).

Kadra pedagogiczna

 • Baranowski Dariusz
 • Bobrowiecka Ewa
 • Ciesielska Krystyna
 • Czarnecka Anna
 • Furmaniak Grażyna
 • Gadomska Ewa
 • Ordon Agnieszka
 • Ordon Cezary
 • Pacholuk Dorota
 • Tomaszewska Maria
 • Walewander Dorota
 • Westfeld Agnieszka
 • Witkowska Wiesława
 • Witkowski Piotr
 • Wysocka-Pianowska Katarzyna

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum w Purdzie osiągają dobre wyniki w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Uczniowie Gimnazjum w Purdzie redagują gazetkę szkolną.

Bibliografia


Gm[23.10.2014]