Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim – organizacja założona w latach 60. XX w. z inicjatywy Kółek Rolniczych, w początkowych latach funkcjonowania aktywnie działająca na rzecz mieszkańców. W kolejnych latach działalność Koła słabła, członkinie robiły się coraz starsze i ich zapał do pracy społecznej wygasał. W rezultacie aktywność Koła została całkowicie zawieszona [1]. Koło zostało reaktywowane w 1985 r.

Informacje ogólne

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaminku Wielkim to organizacja skupiająca ok. 40. kobiet, aktywnie działająca na rzecz loklanej społeczności. Podczas wieloletniej działalności Koło organizowało kursy m.in. gotowania, kroju i szycia i inne oraz przygotowywało i w dalszym ciągu organizuje uroczystości takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, spotkanie opłatkowe [2]. Największą atrakcją byłyregularne wyjazdy do Teatru Dramatycznego w Elblągu [3].

Celami statutowymi Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim są [4]:

  1. obrona praw, reprezentowanie wiejskich interesów, działanie na rzecz poprawy i sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu wsi Kamionek Wielki,
  2. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet,
  3. prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków bytowych rodzin z terenu wsi Kamionek Wielki,
  4. obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy społeczno-zawodowej sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wyrównywanie szans,
  5. podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich, ich wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej oraz udzielanie pomocy w wykonywaniu przez nie ich funkcji,
  6. prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej,
  7. rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji wsi i jego okolic.

Struktura organizacji

Działalnością Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim kieruje przewodnicząca. Funkcję tę dotychczas sprawowały:

  1. Urszula Gajewska (1985-2002),
  2. Dorota Błażewicz (2002-2005),
  3. Joanna Śledź (2005-obecnie).

Dane kontaktowe

...

Bibliografia

...


Błąd rozszerzenia cite: Istnieje znacznik <ref>, ale nie odnaleziono znacznika <references/>