LGD "Barcja"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
LGD „Barcja”

LGD Barcja logo.jpeg
Znak graficzny LGD „Barcja”
Przedmiot działalności: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Adres: Plac Piłsudskiego 1

11-400 Kętrzyn

E-mail: biuro@lgdbarcja.pl
Telefon: 897510768
Strona internetowa: http://barcja.org.pl/lgd/new/index.php

LGD „Barcja” – jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych. Funkcję Prezesa Zarządu pełni .

Informacje ogólne

Pomysł utworzenia Lokalnej Grupy Działania zrodził się w listopadzie 2007 roku podczas jednego z posiedzeń Zarządu Związku Gmin „Barcja”. Przewodniczący tego Związku poinformował członków zarządu o możliwościach, jakie daje stworzenie takiego rodzaju stowarzyszenia oraz zaproponował, aby Związek Gmin „Barcja” zainicjował powstanie takiej grupy. Początkowo w skład stowarzyszenia miały wchodzić 4 gminy, lecz po rozmowach z władzami gminy Sępopol rozszerzono planowany obszar LGD właśnie o tę gminę. Następnie przeprowadzony został cyklu nieformalnych spotkań wśród najbardziej aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnej w celu zorganizowania grupy chętnej do założenia i prowadzenia LGD. Po zebraniu informacji od mieszkańców przeprowadzono bezpośredni wywiad z poleconymi osobami i przystąpiono do przygotowań związanych z założeniem stowarzyszenia (gminy i stowarzyszenia podjęły uchwały o wstąpieniu do LGD „Barcja”, opracowano projekt statutu itd.). 21 kwietnia 2008 r. zwołane zostało Zebranie Założycielskie LGD „Barcja”, w którym udział wzięło 20 osób. 24 października 2008 r. przyjęto do stowarzyszenia 18 a 12 grudnia kolejnych 14 nowych członków LGD „Barcja”.

Lokalna Grupa Działania „Barcja” to stowarzyszenie specjalne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000309671 w dniu 04.07.2008 r.


Rys. 1. Obszar działania LGD „Barcja"

LGD Barcja obszar działania.jpg

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Barcja”


Lokalna Grupa Działania „Barcja” jest zrzeszeniem mającym na celu:

 • opracowanie oraz wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju;
 • aktywizowanie ludności wiejskiej;
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • promocje obszarów wiejskich;
 • propagowanie zasad partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • utworzenie trwałej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • budowanie partnerstwa pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
 • propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, w tym zasobów przyrodniczych;
 • propagowanie rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu „LEADER”;
 • inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich;
 • organizowanie działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska wiejskie na rzecz ich rozwoju;
 • organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń itp.;
 • współdziałanie z organami samorządowymi i państwowymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń i opinii stowarzyszonych organizacji i samorządów, opracowań własnych i innych;
 • wyrażanie opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia na obszarach wiejskich;
 • formułowanie zaleceń wobec członków Stowarzyszenia, istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych;
 • występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców wsi;
 • udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie:

 • wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
 • pozostałej działalności wydawniczej;
 • pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • działalności agencji reklamowych;
 • działalności agentów turystycznych;
 • badania rynku i opinii publicznej;
 • działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Struktura organizacji

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada oraz Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu:

Skład Komisji Rewizyjnej:

Skład Rady:

Dane kontaktowe

Biuro Lokalnej Grupy Działania "Barcja"

Plac Piłsudskiego 1

11-400 Kętrzyn

tel/fax 897510768

email: _biuro@lgdbarcja.pl_


Bibliografia

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Barcja”