LGD Partnerstwo dla Warmii

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
LGD Partnerstwo dla Warmii

LGD Partnerstwo dla Warmii logo.jpg
Znak graficzny LGD Partnerstwo dla Warmii
Przedmiot działalności: działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Adres: ul. Generalska 8

14-520 Pieniężno

E-mail: lgddlawarmii@o2.pl
Telefon: 791-526-588; 791-526-599
Strona internetowa: http://lgddlawarmii.pl/

LGD Partnerstwo dla Warmii – fundacja działająca na obszarze powiatu braniewskiego, której celem jest poprawa jakości życia, różnicowanie działalności gospodarczej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Jarosław Paweł Skiba.

Informacje ogólne

Proces budowy partnerstwa rozpoczął się w 2004 r. Zainicjowany został przez Fundację Wieś w XXI wiek, która rozpoczęła realizację I schematu Pilotażowego Programu Leader+. W trakcie niemal 400 godzin zajęć, spotkań, warsztatów z mieszkańcami dzisiejszego obszaru LGD budowana była pierwsza Zintegrowana Strategia Rozwoju Lokalnego oraz tworzony był pomysł na organizację, która skupiać będzie przedstawicieli trzech sektorów. W lutym 2006 r. na spotkaniu założycielskim 24 członków dało podwaliny do dalszego leaderowskiego działania na rzecz innowacyjnego, zintegrowanego rozwoju obszaru dzisiejszego LGD. Pierwotnie partnerami Fundacji było 9 gmin, po samorządowych wyborach jesiennych w 2006 r. i zmianie władzy z Fundacji wystąpiły 3 gminy. Gminy te znajdują się poza obszarem powiatu braniewskiego.

Obecnie skład Fundacji to 31 członków, przedstawicieli wszystkich trzech sektorów. Główna ideą partnerstwa jest integrowanie różnych inicjatyw organizacji pozarządowych, samorządów i firm prywatnych na rzecz rozwoju Warmii, tworzenie lokalnych inicjatyw w dziedzinie gospodarki rolnej, kultury, edukacji, rozwoju turystyki i przeciwdziałania wysokiemu bezrobociu mieszkańców na tym obszarze.

Terenem działalności Lokalnej Grupy Działania jest obszar obejmujący gminy: Frombork, Braniewo, Pieniężno, Lelkowo, Wilczęta, Płoskinia (rys. 1).

Rys. 1. Obszar działania LGD Partnerstwo dla Warmii

LGD Partnerstwo dla Warmii obszar działania.jpg

Źródło: http://lgddlawarmii.pl/o-nas/ [28.06.2014]

Celami Lokalnej Grupy Działania jest rozwój gospodarki i działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich
 • opracowanie i realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich ( ZSROW) i Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
 • wspieranie działań na rzecz realizacji Strategii
 • promocja obszarów wiejskich
 • mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów zamieszkujących obszary wiejskie

Lokalna Grupa Działania realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym; imprez kulturalnych; działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów rozwojowych związanych z realizacją strategii
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu, działającymi w zakresie objętym celem Lokalnej Grupy Działania na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • prowadzenie innych działań koniecznych dla realizacji celów Lokalnej Grupy Działania
 • wspieranie edukacji, turystyki, sportu, kultury wśród dzieci i młodzieży wiejskiej
 • aktywizację społeczną i zawodową seniorów

Struktura organizacji

Organami Lokalnej Grupy Działania są: Zarząd, Rada Fundacji i Rada Programowa. Zarząd tworzą:

W skład Rady wchodzą:

Radę programową Fundacji tworzą:

Dane kontaktowe

Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno
e-mail: lgddlawarmii@o2.pl
tel. 791-526-588 (Prezes Zarządu Jarosław Skiba); 791-526-599 (Biuro Fundacji)

Bibliografia

LGD Partnerstwo dla Warmii [28.06.2014]

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2014 obszaru objętego działaniami LGD Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii [28.06.2014]

Statut Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii [28.06.2014]