LGR "Zalew Wiślany"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 17:02, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

LGR "Zalew Wiślany"

LGR Zalew Wiślany.jpeg
Znak graficzny LGR "Zalew Wiślany"
Przedmiot działalności: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
Adres: ul. Żeromskiego 14
14-500 Braniewo
E-mail: info@lgrzalewwislany.pl
Telefon: 55 235 11 12
Strona internetowa: www.lgrzalewwislany.pl

LGR "Zalew Wiślany" – dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie, o celach niezarobkowych, mające na celu zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Paweł Kozioł.

Informacje ogólne

Formalne utworzenie Stowarzyszenia LGR "Zalew Wiślany" miało miejsce 10 lipca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie. Brało w nim udział 38 osób reprezentujących sektor prywatny, 8 przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz 5 przedstawicieli stowarzyszeń.

Zebranie założycielskie poprzedzało szereg inicjatyw, spotkań i konferencji, w których zaangażowanych było wiele osób z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Najważniejsze spotkania oraz inicjatywy, które zaowocowały utworzeniem Stowarzyszenia zestawiono w tabeli 1.

Tabela. 1. Historia tworzenia LGR "Zalew Wiślany"
data wydarzenie
1.04.2009 W trakcie spotkania w Starostwie Powiatowym w Braniewie zapoznano się z głównymi założeniami Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013", a także podjęto decyzję o utworzeniu stowarzyszenia w celu uzyskania statusu Lokalnej Grupy Rybackiej.
4.05.2009 Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli sektora rybactwa z Tolkmicka.
5.05.2009 Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Braniewie złożono deklaracje partnerstwa, podpisano dokument pt. "Porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej" i postanowiono o dalszym harmonogramie prac.
Maj 2009 Rady poszczególnych gmin: (Braniewo, Frombork, Płoskinia, Tolkmicko, Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy ) podejmowały decyzje o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
10.07.2009 Zebranie założycielskie; przyjęcie uchwał.
22.07.2009 Zgłoszenie wpisania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" do KRS.

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR "Zalew Wiślany", s. 4-5.

Obszar objęty działaniami Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Wiślany" to teren ośmiu gmin województwa warmińsko-mazurskiego należących do dwóch powiatów: braniewskiego i elbląskiego (rys. 1).

Rys. 1. Obszar działania LGR "Zalew Wiślany"

LGR Zalew Wiślany obszar działania.jpg

Źródło: lgrzalewwislany.pl [24.04.2014]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" (LGR) działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. O wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFR oraz zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany". Pod koniec stycznia 2011 r. Stowarzyszenie liczyło 51 członków, najliczniej reprezentowanych przez sektor rybacki.

Głównym celem LGR "Zalew Wiślany" jest:

 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin wchodzących w skład LGR
 • wspieranie działań na rzecz realizacji Strategii
 • promocja obszarów rybackich
 • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów rybackich
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności
 • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich
 • zabezpieczenie zasobów przyrodniczych niezbędnych do funkcjonowania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, w tym działania na rzecz zarybiania, ochrony zasobów wodnych i przeciwdziałania zagrożeniom
 • prowadzenie badań i monitorowanie stanu ekosystemów wodnych i wodno-lądowych niezbędnych do oceny stanu zasobów wodnych oraz określenia i wdrożenia zasad zrównoważonego funkcjonowania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Stowarzyszenie, działając na rzecz rozwoju obszarów rybackich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 • organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, uroczystości kulturalnych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, działalności promocyjnej
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGR zgodnych z prawodawstwem polskim i unijnym
 • wspieranie działań mających na celu rozwój i integrację środowiska rybackiego
 • pozyskiwanie środków na rozwój obszarów zależnych od rybactwa i wspieranie przedsiębiorczości
 • pozyskiwanie środków na zwiększenie zasobów ryb i bioróżnorodności
 • pozyskiwanie środków na badania ekosystemów wodnych i wodno-lądowych na obszarze działania Stowarzyszenia w kontekście poprawy efektywności rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Struktura organizacji

Władzami LGR są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

Skład poszczególnych organów LGR jest następujący:

Dane kontaktowe

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany"
ul. Żeromskiego 14
14-500 Braniewo
tel. 55 235 11 12, fax. 55 235 10 42
e-mail: info@lgrzalewwislany.pl

Bibliografia

LGR "Zalew Wiślany" [24.04.2014]
Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR "Zalew Wiślany"
Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany"