Natura 2000 Mazurskie Bagna

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280054
Powierzchnia 1569,32
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) - zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna - obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar „siedliskowy” zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski


Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest w mezoregionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na terenie gminy Miłki w powiecie giżyckim oraz gminy Orzysz w powiecie piskim. W skład obszaru wchodzą 3 enklawy położone w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie. W północno-zachodniej części występują głównie torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą. Centralną część stanowi rezerwat "Nietlickie Bagno" - z największym i najlepiej zachowanym w regionie torfowiskiem. Na południe od tego rezerwatu znajduje się rezerwat "Jeziorko koło Drozdowa" obejmujący ochroną również ekosystemy torfowiskowe.

Walory przyrodnicze

Główny walor tego obszaru stanowią bardzo dobrze zachowane torfowiska przejściowe i wysokie. Na obszarze "Mazurskich Bagien" stwierdzono 9 siedlisk przyrodniczych z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Są to: torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu (kod 7140-1), niżowe torfowiska wysokie (kod 7110-1), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie - tzw. łąka rajgrasowa (kod 6510-1), starorzecza i drobne zbiorniki wodne (kod 3150-2), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (kod 6410), bór sosnowy bagienny (kod 91D0-2), borealna świerczyna bagienna (kod 91D0-5), sosnowo-brzozowy las bagienny (kod 91D0-6) oraz grąd subkontynentalny (kod 9170). Na obszarze tym odnotowano dwa gatunki "naturowych" roślin: sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus (kod 1393) i lipiennik Loesela Liparis loeseli (kod 1903), oraz dwa gatunki "naturowych" owadów: zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (kod 1042) i czerwończyk nieparek Lycaena dispar (kod 1060).

Spośród żyjących na tym obszarze ssaków na uwagę zasługują licznie tu występujące: bóbr europejski Castor fiber (kod 1337) oraz wydra Lutra lutra (kod 1355). Bagno Nietlickie jest ważnym miejscem lęgowym ptaków, w tym gatunków z Zał. I DP, takich jak: zielonka Porzana parva, żuraw Grus grus i cietrzew Tetrao tetrix. Na stałe występuje tu liczna populacja łosia europejskiego Alces alces.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego dobrze zachowanych ekosystemów torfowisk przejściowych i wysokich. Niezwykle cennym siedliskiem są również łąki trzęślicowe w północno-wschodniej części rezerwatu "Nietlickie Bagno".

Istniejące formy ochrony

Rezerwaty przyrody: "Jeziorko koło Drozdowa" (9,9 ha), "Nietlickie Bagno" (1132,9 ha); Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (85527,0 ha), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Bagna Nietlickie" (4080,8 ha).

Bibliografia

Ciecierska Hanna, Boroń Alicja, Cichocka Maria: Jezioro Wukśniki. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim: 164-166. Wydawnictwo Mantis: Olsztyn, 2009.

Linki zewnętrzne

Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [1] 14.06.2014