Natura 2000 Uroczysko Markowo

Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280032
Powierzchnia 1453,64 ha
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2009 r.).
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo
Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo
Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW).

Ogólny opis obszaru

Uroczysko Markowo położone jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach elbląskim i ostródzkim, na obszarze gmin Godkowo i Morąg. Obszar leży w południowej części mezoregionu Równina Warmińska, na granicy z Pojezierzem Iławskim. Ta część Równiny Warmińskiej w krajobrazie zaznacza się występowaniem moreny dennej zbudowanej głównie z gliny. Główną osią SOOS jest rzeka Wąska (dopływ jeziora Drużno). Krawędzie doliny rzeki Wąskiej poprzecinane są licznymi poprzecznymi wąwozami o bardzo stromych zboczach i dużym spadku podłużnym. Dna wąwozów mają charakter górski z licznymi źródliskami czynnymi przez cały rok.

Walory przyrodnicze

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność:

  • wielogatunkowych lasów liściastych kwalifikujących się do grądu subatlantyckiego (9160-1)
  • grądu zboczowego (9170-3) z licznymi gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi jak: dzwonek szerokolistny, fiołek przedziwny, niezapominajka leśna, miesiącznica trwała, porzeczka alpejska
  • aktywnych źródlisk z charakterystyczną florą oraz fragmentarycznie wykształconymi płatami źródliskowych lasów olchowych (91E0-4)
  • dużej ilości martwych stojących i leżących drzew - siedliska saproksylicznych bezkręgowców, brioflory, grzybów i porostów
  • populacji pachnicy dębowej (1084)
  • innych siedlisk z Załącznika I DS, jak: jeziora eutroficzne (3150); jeziora dystroficzne (3160); nizinne łąki świeże (6510); torfowisko przejściowe (7140-1) oraz gatunki z Załącznika II DS: zalotka większa, kumak nizinny, traszka grzebieniasta

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest utrzymanie i ochrona dotychczasowej struktury gatunkowej drzewostanu w lesie gospodarczym, a przede wszystkim dla zachwiania w statusie ochrony skisłej drzewostanu wodochronnego i przeciwerozyjnego w głębokich wąwozach i wcięciach erozyjnych.

Istniejące formy ochrony

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej (8 019,5 ha)

Zobacz też

Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie [14.06.2014]
warszawa.rdos.gov.pl [14.06.2014]

Bibliografia

Hołdyński Cz., Dziedzic J., Komosiński K., Dynowski P., Natura 2000 Uroczysko Markowo, [w:] Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, red. Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata, Olsztyn 2009, s. 274–277.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikowano 10:59, 18 mar 2015