Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie

Data założenia: 1 września 2002 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Głotowo 17, 11-040 Dobre Miasto

Głotowo 17

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Ewa Łukaszun.

Historia

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2002 roku. Organem założycielskim oraz prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciel Dziecka w Głotowie. Założyli je rodzice i nauczyciele, którzy nie mogli pogodzić się z decyzją o likwidacji publicznej placówki. Obecnie prezesem Stowarzyszenia jest Małgorzata Końka. W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Głotowie uczą się dzieci od oddziału przedszkolnego do klasy szóstej. Zajęcia prowadzone są w czterech oddziałach w klasach łączonych.

Działalność

Od 1 grudnia 2009 r. do końca października 2013 r. szkoła uczestniczyła w projekcie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt. "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

W szkole funkcjonuje kółko gitarowe oraz prowadzone są zajęcia plastyczne "Sprawne rączki".

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

§ 4 1. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. 2. Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. 3. Edukacja szkolna polega na: zapewnieniu uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Status Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głotowie).

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Wioletta Bednarska, Joanna Zarzycka
 • język polski – Katarzyna Wawirowicz
 • język angielski – Danuta Narwojsz
 • matematyka – Jacek Włodarski
 • zajęcia komputerowe – Ryszard Pieluchowski
 • przyroda – Joanna Zarzycka
 • historia – Gabriela Teofilak
 • religia – gnieszka Łukasiak
 • plastyka – Gabriela Teofilak
 • muzyka – Gabriela Teofilak
 • zajęcia techniczne – Ryszard Pieluchowski
 • wychowanie fizyczne – Ewa Łukaszun
 • logopeda - Wioletta Bednarska

Osiągnięcia

W 2014 r. uczniowie szkoły otrzymali specjalne wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Nauki przyrodnicze na scenie - SCIENCE on STAGE", zorganizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkoła Podstawowa w Głotowie oraz współpracująca z nią fundacja Talizman, zostały również laureatami konkursu MEN "Otwarta Szkoła".

Uczniowie zdobywają też wyróżnienia i nagrody w konkursach sportowych, muzycznych, plastycznych.

Ciekawostki

Dokonania uczniów można oglądać na nagraniach filmowych dostępnych na stronie internetowej szkoły.

Bibliografia

NSP Głotowo[27.11.2014]