Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Data założenia:
Poziom szkoły: podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie – placówka oświatowa działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie dyrektorem Ośrodka jest Andrzej Raczkowski.

Działalność szkolno-wychowawcza Ośrodka

Ośrodek zajmuje się edukacją, terapią, rehabilitacją i opieką nad osobami z: niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną. W Ośrodku działają następujące szkoły i placówki:

 • Szkoła Podstawowa – edukacja na poziomie podstawowym w klasach I – VI;
 • Gimnazjum;
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – trzyletnia, ponadgimnazjalna dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, w wieku do 24 lat;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dwuletnia, zawodowa dla absolwentów gimnazjum; kierunki kształcenia: kucharz małej gastronomii i malarz tapeciarz;
 • Internat;
 • Biblioteka.

Na terenie placówki prowadzone są następujące zajęcia:

 • Zajęcia w klasach szkolnych – uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim;
 • Zajęcia w zespołach edukacyjno – terapeutycznych – uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym;
 • Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – uczniowie z upośledzeniem w stopniu znacznym i głębokim;
 • Nauczanie indywidualne – niepełnosprawności sprzężone, dodatkowe wskazania;
 • Zajęcia rewalidacyjne;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wychowankom Ośrodka zapewnia się:

 • dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
 • nowoczesne metody pracy edukacyjnej;
 • odpowiednio dobrane treści programowe
 • nowoczesne środki dydaktyczne (pomoce)
 • osobisty kontakt nauczyciela z uczniem
 • indywidualne wspomaganie dziecka
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem

W Ośrodku stosowane są metody terapeutyczne takie jak:

 • terapia logopedyczna;
 • biofeedback;
 • integracja sensoryczna;
 • metoda Marii Montessori;
 • stymulacja polisensoryczna;
 • kinezjologia edukacyjna;
 • metoda Weroniki Sherborne;
 • metoda aktywizująca Christophera Knill`a;
 • gimnastyka korekcyjna i rehabilitacji;
 • hipoterapia;
 • arteterapia;
 • zajęcia sportowe i taneczne;
 • zajęcia plastyczne i teatralne;


Bibliografia


SOSW Węgorzewo, 22.10.2014.