Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej – jeden z obszarów strategicznej interwencji woj. warmińsko-mazurskiego. Składa się z 26 gmin oddalonych od miasta wojewódzkiego o więcej niż 90 min. jazdy samochodem.

Wprowadzenie

Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI), które zostały zidentyfikowane podczas procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Podstawowym kryterium wyznaczenia OSI Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej była dostępność czasowa (drogowa) do miasta wojewódzkiego – przyjęto, że szczególnie zła sytuacja występuje w przypadku gmin oddalonych o ponad 90 m.in. jazdy samochodem.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej zaliczono 26 gmin podregionu ełckiego (rys. 1), tj.:

Rys. 1. OSI Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej

Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej.jpg

Źródło: Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa.

Charakterystyka

Na obszarze OSI Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej mieszka ok. 20% ludności województwa. Wszystkie wartości wskaźników gospodarczych są tu niższe od potencjału ludnościowego. W szczególności dotyczy to aktywności inwestorów zagranicznych, którzy wśród najważniejszych czynników lokalizacji wymieniają właśnie dostępność komunikacyjną. Aktywność mieszkańców w zakresie zakładania nowych firm kształtuje się także poniżej średniej wojewódzkiej. Sytuację na rynku pracy można określić jako trudną (relatywnie mało miejsc pracy i wysokie bezrobocie). Obszar ten jest jednak chętnie odwiedzany ze względu na organizowane imprezy, choć niska jest liczba udzielonych noclegów. gminy podregionu ełckiego zgromadziły w swoich budżetach relatywnie niewiele środków unijnych (również w przeliczeniu na mieszkańca średnia jest niższa od średniej wojewódzkiej).

Do atutów OSI Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej zaliczyć można:

 • potencjał rozwojowy Ełku
 • dobrze rozwinięte funkcje turystyczne w większości gmin
 • wysoką aktywność społeczną (udział w imprezach)

Wśród słabości OSI Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej wskazać należy:

 • zmniejszającą się liczbę ludności, głównie na skutek migracji (poza kilkoma gminami)
 • trudności na rynku pracy, w tym niekorzystne zmiany w liczbie pracujących
 • niską przedsiębiorczość i aktywność podmiotów prywatnych
 • ogólnie niską zamożność (z wyjątkiem trzech gmin)
 • ogólnie niski odsetek pracujących w usługach rynkowych
 • słaby rynek budownictwa mieszkaniowego (z wyjątkiem kilku gmin)
 • niską atrakcyjność inwestycyjną
 • ogólnie niską konkurencyjność w skali województwa
 • relatywnie mało osób z wykształceniem wyższym
 • wysoki udział obszarów prawnie chronionych
 • bardzo zróżnicowany wskaźnik korzystających z noclegów
 • bardzo zróżnicowany wskaźnik wartości środków z UE w budżetach gmin
 • bardzo zróżnicowaną jakość stron www z punktu widzenia gospodarki i turystyki

Bibliografia

Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa [28.04.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 [28.04.2014]