Obszary o słabym dostępie do usług publicznych

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Obszary o słabym dostępie do usług publicznych – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z gmin dla których wskaźniki charakteryzujące usługi publiczne kształtowały się poniżej średniej wojewódzkiej[1].


Wprowadzenie

Obszary o słabym dostępie do usług publicznych to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru samorządów zaliczonych do tego obszaru stanowiły wyniki badania usług publicznych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonego w ramach diagnozy problemowej konkurencyjności Warmii i Mazur.


Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI Obszary o słabym dostępie do usług publicznych zaliczono gminy przedstawione na rysunku 1.


Rys. 1. OSI Obszary o słabym dostępie do usług publicznych

Obszary o słabym dostępie do usług publicznych.jpg

Źródło: Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa.


Charakterystyka

Obszar OSI zamieszkuje niecałe 8% ludności województwa. Zdecydowana większość zaliczonych tu gmin charakteryzuje się niską lub bardzo niską konkurencyjnością. Ponadto, niezbyt korzystnie prezentują się dane dotyczące aktywności przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Również napływ środków zewnętrznych do tych gmin jest bardzo niski. Problemy widoczne są także w sferze społecznej, na co nakładają się dodatkowo kłopoty komunikacyjne – w szczególności niekorzystne są czasy dojazdu do miast powiatowych.


Do atutów OSI zaliczyć można:

 • bliskość Olsztyna i Elbląga, a także Ełku i innych miast powiatowych,
 • w niektórych przypadkach bliskość silnego miasta powiatowego,
 • relatywnie dobrze rozwinięte funkcje turystyczne,
 • poprawę konkurencyjności dynamicznej w kilku gminach,
 • duże nasycenie obiektami zabytkowymi,


Wśród słabości tego OSI wskazać należy:

 • zmniejszającą się liczbę ludności i ujemne saldo migracji,
 • problemy na rynku pracy oraz ubytek miejsc pracy,
 • niską przedsiębiorczość i niewielki przyrost nowych podmiotów gospodarczych,
 • bardzo niskie wskaźniki przyrostu powierzchni mieszkaniowej,
 • niski poziom zamożności oraz małe wykorzystanie środków UE,
 • bardzo zróżnicowany poziom potencjału rozwojowego,
 • małe zainteresowanie inwestorów zagranicznych,
 • niską, ale bardzo zróżnicowaną konkurencyjność wojewódzką oraz niską konkurencyjność krajową,
 • niski udział pracujących w usługach rynkowych,
 • duże zróżnicowanie nasycenia organizacjami społecznymi,
 • bardzo duże zróżnicowanie liczby korzystających z noclegów,
 • niską jeziorność,
 • wysoką aktywność społeczną (co dotyczy tylko kilku gmin),
 • znaczne odległości czasowe od miast powiatowych,
 • słabą jakość stron www z punktu widzenia inwestorów i turystów (poza kilkoma wyjątkami).


Bibliografia

Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

Przypisy