Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 7: Linia 7:
 
  |kontakt        = tel./fax  87 520 21 48; email: olecko.piw@wetgiw.gov.pl
 
  |kontakt        = tel./fax  87 520 21 48; email: olecko.piw@wetgiw.gov.pl
 
}}
 
}}
 
+
''' Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku''' - jednostka budżetowa terenowej administracji rządowej (art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)<ref name="test">[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240 isap.sejm.gov.pl, Ustawa o finansach publicznych][02.12.2014]</ref>.
''' Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku'''jest jednostką budżetową terenowej administracji rządowej (art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) <ref name="test">[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240 Ustawa o finansach publicznych][02.12.2014]</ref>.
+
<br/><br/>
Działa na podstawie Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku<ref name="test2">[http://www.olecko.piw.gov.pl/index.php/statut Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku][02.12.2014]</ref>, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
+
==Charakterystyka==
#Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej<ref name="test3">[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040330287 Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej][02.12.2014]</ref>;
+
Inspektorat działa na podstawie Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w [[Olecko|Olecku]]<ref name="test2">[http://www.olecko.piw.gov.pl/index.php/statut Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku][02.12.2014]</ref> oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
#Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<ref name="test4">[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090310206 Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie][02.12.2014]</ref>;
+
*Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej<ref name="test3">[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040330287 Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej][02.12.2014]</ref>
#Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii<ref name="test5">[http://www.giwbezledy.republika.pl/bip/files/zarz_org.pdf Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi][02.12.2014]</ref>.
+
*Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<ref name="test4">[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090310206 Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie][02.12.2014]</ref>
Siedzibą Inspektoratu jest miasto Olecko.Obszarem działania Inspektoratu jest obszar powiatu.  
+
*Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii<ref name="test5">[http://www.giwbezledy.republika.pl/bip/files/zarz_org.pdf Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi][02.12.2014]</ref>
 +
Siedzibą Inspektoratu jest miasto Olecko.Obszarem działania Inspektoratu jest obszar [[Powat olecki|powiatu]].  
 
== Zadania ==
 
== Zadania ==
 
Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej<ref name="test6">[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040330287 Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej][02.12.2014]</ref> oraz w przepisach odrębnych.
 
Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej<ref name="test6">[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040330287 Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej][02.12.2014]</ref> oraz w przepisach odrębnych.
 
Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
 
Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
# Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
+
* Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
# Badanie kontrolne zakażeń zwierząt,
+
* Badanie kontrolne zakażeń zwierząt
# Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,
+
* Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,
# Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
+
* Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
# Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
+
* Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
# Sprawowanie nadzoru nad: bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,stosowaniem pasz leczniczych,przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców,
+
* Sprawowanie nadzoru nad: bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,stosowaniem pasz leczniczych,przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców
# Monitorowaniem substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach,
+
* Monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach
# Wymianą informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji,
+
* Wymianę informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji
# przyjmowaniem informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywaniem tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,<ref name="test7">[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225 Ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia] [02.12.2014]</ref>
+
* Przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywaniem tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,<ref name="test7">[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225 Ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia] [02.12.2014]</ref>
# innymi zadaniami nałożonymi przepisami prawa.
+
* inne zadania nałożone przepisami prawa
 
Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii<ref name="test8">[http://www.olecko.piw.gov.pl/index.php/regulamin-organizacyjny Regulamin Organizacyjny] [02.12.2014]</ref> w uzgodnieniu z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie.
 
Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii<ref name="test8">[http://www.olecko.piw.gov.pl/index.php/regulamin-organizacyjny Regulamin Organizacyjny] [02.12.2014]</ref> w uzgodnieniu z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie.
<br/>
+
 
 
== Struktura ==
 
== Struktura ==
 
Na czele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku  stoi Powiatowy Lekarz Weterynarii, podlegają mu:
 
Na czele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku  stoi Powiatowy Lekarz Weterynarii, podlegają mu:
#Zastępca Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
+
*Zastępca Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
#Zespół d/s zdrowia i ochrony zwierząt;
+
*Zespół d/s zdrowia i ochrony zwierząt;
#Zespół d/s bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
+
*Zespół d/s bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
#Zespół d/s finansowo–księgowych;
+
*Zespół d/s finansowo–księgowych;
#Zespół d/s administracji;
+
*Zespół d/s administracji;
#Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej<ref name="test9">[http://www.olecko.piw.gov.pl/index.php/struktura-organizacyjna Struktura Organizacyjna] [02.12.2014]</ref>.
+
*Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej<ref name="test9">[http://www.olecko.piw.gov.pl/index.php/struktura-organizacyjna Struktura Organizacyjna] [02.12.2014]</ref>.
 
+
<br/>
+
 
== Kierownictwo ==
 
== Kierownictwo ==
 
Kierownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi jest Powiatowy Lekarz Weterynarii lek.wet. Dariusz Salamon.
 
Kierownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi jest Powiatowy Lekarz Weterynarii lek.wet. Dariusz Salamon.
Linia 48: Linia 47:
 
<br/>  
 
<br/>  
  
[[Kategoria: Bezpieczeństwo]]<br />
+
[[Kategoria: Bezpieczeństwo]] [[Kategoria: Powiat olecki]] [[Kategoria: Administracja powiatowa]] [[Kategoria: Olecko (gmina miejsko-wiejska)]]

Wersja z 17:42, 28 lut 2015

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku

Siedziba ul. Parkowa 7, 19-400 Olecko
Kierownik Powiatowy Lekarz Weterynarii lek.wet. Dariusz Salamon
Kontakt tel./fax 87 520 21 48; email: olecko.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku - jednostka budżetowa terenowej administracji rządowej (art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)[1].

Charakterystyka

Inspektorat działa na podstawie Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku[2] oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej[3]
 • Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie[4]
 • Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii[5]

Siedzibą Inspektoratu jest miasto Olecko.Obszarem działania Inspektoratu jest obszar powiatu.

Zadania

Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej[6] oraz w przepisach odrębnych. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
 • Badanie kontrolne zakażeń zwierząt
 • Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,
 • Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • Sprawowanie nadzoru nad: bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,stosowaniem pasz leczniczych,przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców
 • Monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach
 • Wymianę informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji
 • Przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywaniem tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,[7]
 • inne zadania nałożone przepisami prawa

Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii[8] w uzgodnieniu z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie.

Struktura

Na czele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku stoi Powiatowy Lekarz Weterynarii, podlegają mu:

 • Zastępca Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
 • Zespół d/s zdrowia i ochrony zwierząt;
 • Zespół d/s bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
 • Zespół d/s finansowo–księgowych;
 • Zespół d/s administracji;
 • Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej[9].

Kierownictwo

Kierownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi jest Powiatowy Lekarz Weterynarii lek.wet. Dariusz Salamon.

Przypisy

 1. isap.sejm.gov.pl, Ustawa o finansach publicznych[02.12.2014]
 2. Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku[02.12.2014]
 3. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej[02.12.2014]
 4. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie[02.12.2014]
 5. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi[02.12.2014]
 6. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej[02.12.2014]
 7. Ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia [02.12.2014]
 8. Regulamin Organizacyjny [02.12.2014]
 9. Struktura Organizacyjna [02.12.2014]

Bibliografia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku[02.12.2014]