Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Bibliografia)
 
Linia 153: Linia 153:
 
[http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/122/Program_Infrastruktura_i_Srodowisko_wer_4_28012014.pdf ''Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko''] [01.07.2014]<br/>
 
[http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/122/Program_Infrastruktura_i_Srodowisko_wer_4_28012014.pdf ''Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko''] [01.07.2014]<br/>
 
<br/>
 
<br/>
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Fundusze poakcesyjne]][[Kategoria:Programy operacyjne]]<br/>
+
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Fundusze poakcesyjne]][[Kategoria:Programy operacyjne]] [[Kategoria:1990-]]<br/>

Aktualna wersja na dzień 16:21, 21 mar 2015

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – jeden z pięciu krajowych programów operacyjnych, w oparciu o które wdrażane są fundusze unijne 2007–2013. Rolę instytucji zarządzającej pełni Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Informacje podstawowe

Jest to największy (pod względem wielkości alokacji) i najbardziej rozbudowany (pod względem liczby osi priorytetowych) program operacyjny. Jego celem jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Wzrost atrakcyjności Polski i regionów osiągany jest poprzez:

 • budowę infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego
 • zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu
 • zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii
 • wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski
 • wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy
 • rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii[1]

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa – 3.697,4 mln euro (w tym 3.142,8 mln euro z Funduszu Spójności - FS)
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1.208,1 mln euro (w tym 1.026,9 mln euro z FS)
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS)
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 834,4 mln euro (w tym 250,0 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR)
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR)
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – 10.596,3 mln euro (w tym 8.843,2 mln euro z FS)
 7. Transport przyjazny środowisku – 11.589,5 mln euro (w tym 7.676,0 mln euro z FS)
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 3.596,1 mln euro (w tym 3.056,7 mln euro z EFRR)
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 1.403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS)
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 1.693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR)
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe – 651,3 mln euro (w tym 553,6 mln euro z EFRR)
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 456,6 mln euro (w tym 359,7 mln euro z EFRR)
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 690,0 mln euro (w tym 586,5 mln euro z EFRR)
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 52,1 mln euro (w tym 44,3 mln euro z EFRR)
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności – 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS) [2]

PO IiŚ w woj. warmińsko-mazurskim

Do 31 grudnia 2013 r. beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego podpisali 194 umowy na realizację projektów współfinansowanych środkami z PO Infrastruktura i Środowisko. Liczbę podpisanych umów zestawiono w tabeli 1.


Tabela. 1. Liczba podpisanych umów w ramach PO IiŚ
31.12.2013
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 8
Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 7
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 4
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 64
Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 8
Transport przyjazny środowisku 22
Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 7
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 11
Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii 28
Kultura i dziedzictwo kulturowe 2
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 19
Infrastruktura szkolnictwa wyższego 0
Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 0
Pomoc techniczna - Fundusz Spójności 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.


Woj. warmińsko-mazurskie na tle pozostałych regionów Polski w zakresie wartości projektów zrealizowanych w ramach PO IiŚ zaprezentowano na rysunku 1. Wartość projektów zrealizowanych przy współudziale środków z charakteryzowanego Programu, w podziale na osie priorytetowe zestawiono w tabeli 2.


Rys. 1. Wartość projektów współfinansowanych środkami z PO IiŚ – woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju (stan na koniec 2013 r.)

PO IiŚ wartość projektów woj na tle kraju.jpg

Źródło: opracowanie własne na podstawie: mojapolis.pl [01.07.2014]


Tabela. 2. Wartość zakończonych projektów współfinansowanych z PO IiŚ
31.12.2013
Gospodarka wodno-ściekowa 54596463,15
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 94832754,28
Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 0,00
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 58693932,00
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 2997763,88
Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 0,00
Transport przyjazny środowisku 197557553,09
Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 3137933,33
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 20131410,00
Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii 0,00
Kultura i dziedzictwo kulturowe 0,00
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 33231969,37
Infrastruktura szkolnictwa wyższego 0,00
Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 0,00
Pomoc techniczna - Fundusz Spójności 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Przypisy


Bibliografia

pois.gov.pl [01.07.2014]
mojapolis.pl [01.07.2014]
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko [01.07.2014]