Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Bibliografia)
 
Linia 103: Linia 103:
 
<br/>
 
<br/>
 
<br/>
 
<br/>
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Fundusze poakcesyjne]][[Kategoria:Programy operacyjne]]<br/>
+
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Fundusze poakcesyjne]][[Kategoria:Programy operacyjne]] [[Kategoria:1990-]]<br/>

Aktualna wersja na dzień 16:21, 21 mar 2015

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – jeden z pięciu krajowych programów operacyjnych, w oparciu o które wdrażane są fundusze unijne 2007–2013. Rolę instytucji zarządzającej pełni Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Informacje podstawowe

Program ten jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ma on na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności obejmującej zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi, jak i wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Priorytetem są innowacje o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie oraz te, które cechują się największym potencjałem rozprzestrzeniania, gdyż mają one największe znaczenie dla polskiej gospodarki jako całości, dla jej unowocześnienia, poprawy konkurencyjności na rynku międzynarodowym i zdolności do tworzenia miejsc pracy opartych na wiedzy. Innowacyjność o niskim stopniu rozprzestrzeniania jest promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) i Programie operacyjnym rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)[1].

Na strukturę Programu składa się dziewięć osi priorytetowych:

  • Badania i rozwój nowoczesnych technologii – 1.522,63 mln euro
  • Infrastruktura sfery B+R – 1.299,27 mln euro
  • Kapitał dla innowacji – 370,00 mln euro
  • Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa – 3.685,28 mln euro
  • Dyfuzja innowacji – 444,88 mln euro
  • Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – 410,63 mln euro
  • Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji – 940,75 mln euro
  • Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki – 1.295,86 mln euro
  • Pomoc techniczna– 216,70 mln euro

PO IG w woj. warmińsko-mazurskim

Do 31 grudnia 2013 r. beneficjenci z woj. warmińsko-mazurskiego podpisali 261 umów na realizację projektów współfinansowanych środkami z PO Innowacyjna Gospodarka. Liczbę umów podpisanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych zestawiono w tabeli 1.


Tabela. 1. Liczba podpisanych umów w ramach PO IG
31.12.2013
Badania i rozwój nowoczesnych technologii 15
Infrastruktura sfery B+R 1
Kapitał dla innowacji 1
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 46
Dyfuzja innowacji 6
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 70
Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji 0
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki 122
Pomoc techniczna 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.


Woj. warmińsko-mazurskie na tle pozostałych regionów Polski w zakresie wartości projektów zrealizowanych w ramach PO IG zaprezentowano na rysunku 1. Wartość projektów zrealizowanych przy współudziale środków z charakteryzowanego Programu w podziale na osie priorytetowe zestawiono w tabeli 2.


Rys. 1. Wartość projektów współfinansowanych środkami z PO IG (w zł) – woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju (stan na koniec 2013 r.)

PO IG wartość projektów woj na tle kraju.jpg

Źródło: opracowanie własne na podstawie: mojapolis.pl [01.07.2014]


Tabela. 2. Wartość projektów sfinansowanych przy współudziale środków PO IG (w zł)
31.12.2013
Badania i rozwój nowoczesnych technologii 10624981,67
Infrastruktura sfery B+R 13300559,39
Kapitał dla innowacji 532347,00
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 370851610,87
Dyfuzja innowacji 777438,28
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 5495566,79
Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji 0,00
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki 20946886,08
Pomoc techniczna 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Przypisy

Bibliografia

pois.gov.pl [01.07.2014]
mojapolis.pl [01.07.2014]
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka