Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 16:20, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) – jeden z pięciu krajowych programów operacyjnych, w oparciu o które wdrażane są fundusze unijne 2007–2013. Rolę instytucji zarządzającej pełni Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Informacje podstawowe

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej jest instrumentem przeciwdziałania tendencjom stagnacyjnym, decydującym o marginalizacji i peryferyjności Polski Wschodniej oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego na tym terenie[1]. Terytorialny zakres oddziaływania Programu przedstawiono na rysunku 1.


Rys. 1. Województwa objęte PO RPW

Polska Wschodnia.jpg

Źródło: polskawschodnia.gov.pl [01.07.2014]


Cel główny Programu osiągany jest m.in. przez:

 • stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy
 • zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej
 • rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich
 • poprawę dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej
 • zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu [2]

W realizację Programu operacyjnego rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013 zostanie zaangażowanych 2.809,06 mln euro, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 2.387,70 mln euro, a wkład krajowy 421,36 mln euro. Szacunkowa alokacja EFRR wg osi priorytetowych PO RPW przedstawia się następująco:

 • Nowoczesna gospodarka – 845,00 mln euro
 • Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 295,11 mln euro
 • Wojewódzkie ośrodki wzrostu – 423,84 mln euro
 • Infrastruktura transportowa – 697,02 mln euro
 • Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne – 68,5 mln euro
 • Pomoc techniczna - 58,2 mln euro [3].

PO RPW w woj. warmińsko-mazurskim

Do 31 grudnia 2013 r. beneficjenci z woj. warmińsko-mazurskiego podpisali 45 umów na realizację projektów współfinansowanych środkami z PO Rozwój Polski Wschodniej. Liczbę umów podpisanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych zestawiono w tabeli 1.


Tabela. 1. Liczba podpisanych umów w ramach PO RPW
31.12.2013
Nowoczesna gospodarka 12
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 1
Wojewódzkie ośrodki wzrostu 3
Infrastruktura transportowa 4
Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne 25
Pomoc techniczna 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.


Woj. warmińsko-mazurskie na tle pozostałych regionów Polski w zakresie wartości projektów zrealizowanych w ramach PO RPW zaprezentowano na rysunku 2. Wartość projektów zrealizowanych przy współudziale środków z charakteryzowanego Programu w podziale na osie priorytetowe zestawiono w tabeli 2.


Rys. 2. Wartość projektów współfinansowanych środkami z PO RPW (w zł) – woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju (stan na koniec 2013 r.)

PO RPW wartość projektów woj na tle kraju.jpg

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.mojapolis.pl/ [1.07.2014]


Tabela. 2. Wartość projektów sfinansowanych przy współudziale środków PO RPW (w zł)
31.12.2013
Nowoczesna gospodarka 149520563,12
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 0,00
Wojewódzkie ośrodki wzrostu 83275114,19
Infrastruktura transportowa 155556322,45
Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne 0,00
Pomoc techniczna 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Przypisy


Bibliografia

polskawschodnia.gov.pl [1.07.2014]
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013