Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 15:20, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – program (PROW) opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, zawierający analizę obecnej sytuacji na obszarach wiejskich. Analiza ta ma na celu przedstawienie stanu rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Ma ona także ilustrować aktualne potrzeby i problemy obszarów wiejskich, ukazując dotychczasowe osiągnięcia i sposób, w jaki tego dokonano, wskazać główne siły sprawcze tego procesu oraz oczekiwane w tych obszarach zmiany wywołane realizacją Programu lub te zachodzące bez jego wdrażania.

Ogólna charakterystyka

Opracowane przez Komisję Wspólne Ramy Monitorowania i Oceny dostarczają organom odpowiedzialnym za programowanie zestaw wskaźników bazowych odnoszących się do kontekstu oraz wskaźników bazowych odnoszących się do oddziaływania, których wprowadzenie jest w większości obowiązkowe, a które w znacznym stopniu stanowią wskazówki co do treści analizy KPS i PROW. Wskaźniki te powinny być mierzalne, a ich wartości powinny odzwierciedlać sytuację obszarów wiejskich na terenie Polski przy przyjęciu aktualnej sytuacji za stan wyjściowy. Wskaźniki bazowe powinny zostać następnie zestawione ze wskaźnikami odniesienia zawierającymi dane dla "starych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-15), wszystkich państw wchodzących w skład rozszerzonej Unii Europejskiej (UE-25) albo niektórych państw UE, o ile w danym wypadku takie zestawienia będą uzasadnione. Zestawienie takie pozwoli porównać sytuację w Polsce z sytuacją w innych krajach Unii.

Cele PROW

Ogólne i szczegółowe cele PROW zgodne są z jednej strony z celami określonymi przez Rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005, a z drugiej – z potrzebami i problemami polskiej wsi. Choć nie zostało to w pełni udokumentowane w analizie SWOT, wydaje się, że wszystkie wybrane działania w ramach poszczególnych osi są odpowiednie dla rozwoju sektora wiejskiego w Polsce. Przewidziany budżet również spełnia wymagania Komisji. Stwierdza się, że przejrzystość celów Programu zawartych w dokumencie może być lepsza i zalecane jest, by MRiRW przygotowało przejrzystą i jasną hierarchię celów programu przedstawiającą ogólne, szczegółowe i operacyjne cele PROW, jak również komplementarność z innymi instrumentami. Hierarchia taka mogłaby zostać przygotowana w postaci graficznej, pokazującej różne poziomy programu.

Bibliografia

prow.sbrr.pl [12.03.2014]