Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. St. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska
Patron: Jan Paweł II


Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Agnieszka Barbara Kowalczyk.

Historia

Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej powstało w 1999 roku. Gimnazjum nosi imię Jana Pawła II od 18 maja 2005 roku.

Cele i zadania

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

  • 1) program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
  • 2. Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając w życie społeczne, winna:
  • 1) umożliwić zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz dalszego kształcenia ...
  • 2) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia ...
  • 3) rozwijać umiejętności społeczne
  • 4) kształtować środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia ...
  • 5) pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji ...
  • 6) Organizować i udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej w szczególności ...(Statut Gimnazjum, 2014).


Kadra pedagogiczna

Albińska Izabela, Bąbka Małgorzata, Borzymowska Małgorzata, Czelej Maria, Szczech Monika, Dzięgielewska Bożena, Gardocki Janusz, Gentek Magda, Glińska Marlena, Borucka Urszula, Gutowska Edyta, Jakacki Adam, Kijewska Marta, Kowalczyk Zdzisław, Sakowska Jolanta, Krzemińska Anna,Kwiatkowska Małgorzata, Laszczkowska Marzanna, Łuba Daniel, Ożarowski Adam, Grygorowicz Justyna, Plona Piotr, Rogińska Aldona, Rogiński Stanisław, Romankiewicz Hanna, Seroka Nela, Sokołowska Lucyna, Suchwałko Krzysztof, Szumowska Danuta, Walas Elżbieta, Zabielska Maria, Stępniak Grażyna, Janicka Anna,Dzięgielewski Jarosław

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum osiągają znaczące wyniki w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Gimnazjum oferuje szereg różnych zajęć pozalekcyjnych, między innymi: zajęcia koła wokalno- muzycznego, koła edukacji dla bezpieczeństwa, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, geografii, matematyki, zajęcia sportowe.Bibliografia


Gm[24.10.2014]