Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Lipowa 10A, 19-404, Wieliczki
Patron: Jan Paweł II


Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Stanisław Bucki.

Historia

Dzień nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II - 15 października jest Świętem Szkoły. W tym dniu klasy pierwsze składają ślubowanie i organizowane zajęcia poświęcone są patronowi. Dnia 11 czerwca 2008r. szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową ( 10 komputerów uczniowskich, serwer nauczycielski, drukarkę laserową, przenośny komputer oraz wideoprojektor) w ramach projektu współfinansowanego prze Unię Europejską ,, Pracownie komputerowe dla szkoł".

Cele i zadania

  • "1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone

w: Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991, konwencji Praw Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Rozporządzeń i zarządzeń MEN, Konstytucji RP.

  • 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum...
  • 3. Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w liceum profilowanym lub szkole zawodowej.
  • 4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów ...
  • 5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
  • 6. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
  • 7. Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości do ojczyzny:
  • 8. Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
  • 9. Organizuje współdziałanie z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, i rodzicom. ...

10. Realizuje własny Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki. 11. Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej / zgodnie z życzeniami rodziców /. 12. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły. 13. Zapewnia, w ramach posiadanych przez siebie środków finansowych, warunki do realizacji projektów edukacyjnych".(Statut Gimnazjum, 2014)Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum odnoszą znaczące osiągnięcia w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Gimnazjum w Wieliczkach realizuje od 16 lutego 2009r projekt edukacyjny ,,Za rękę z Einsteinem - edycja II. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowychw przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W projekt zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej jako lider oraz partnerzy Uniwersytet w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz firma Betacom S.A. w Warszawie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu ( w czwartek i w piątek) i bierze w nich udział około 80 uczniów. Program dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Program Comenius - Partnerskie Projekty SzkółBibliografia


Gm[24.10.2014] Gm[24.10.2014]