Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: 11-500 Giżycko, Bystry 1i
Patron: Mikołaj Kopernik


Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest...

Historia

...

Cele i zadania

"Głównymi celami szkoły jest:

  • prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
  • zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
  • dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
  • przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
  • realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju".( Statut Gimnazjum


Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[26.10.2014]