Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Dąbrównie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul.Powstańców 2, 14-120 Dąbrówno
Patron: Janusz Korczak


Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Dąbrównie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim.Dyrektorem gimnazjum jest Alojzy Lech Kurowski.


Cele i zadania

"*Cel główny:

 • Dążenie do pełnego rozwoju osobowego, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych w poszanowaniu tradycji narodowych.
 • Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku.
 • Zadania szkoły:

Kontynuacja działań podjętych wcześniej, a w szczególności :

 • stworzenie przyjaznej atmosfery,
 • uczenie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności w grupach rówieśniczych oraz w stosunkach z dorosłymi
 • zapewnienie opieki i przyjaznych, bezpiecznych dla zdrowia warunków edukacji, rozwijania zainteresowań sportowych,
 • zapewnienie warunków zdrowego rozwoju psychofizycznego,
 • zapewnienie poszanowania praw dziecka - ucznia oraz praw człowieka,
 • tworzenie warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i zdolności,
 • wspieranie uczniów w budowaniu własnego systemu wartości, podejmowaniu aktywności poznawczej i twórczej, kierowaniu własnym rozwojem,
 • troska o zapewnienie równych szans w edukacji,
 • poszerzanie wiedzy, umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i profilaktyką zaburzeń,
 • umożliwienie uczestnictwa w wybranych przez siebie formach aktywności sportowej". (PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

IM. JANUSZA KORCZAKA W DĄBRÓWNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015)


Kadra pedagogiczna

Alojzy Kurowski, Beata Bojarowska, Krystyna Rejniak, Dorota Kaliszczak, Violetta Mossakowska,Barbara Kieszczyńska, Elżbieta Kurowska, Dorota Herman, Jerzy Sałata, Aneta Werner, Beata Pepel, Halina Zienkiewicz, Anna Kurowska, Agnieszka Mironiuk, Daniel Stempkowski, Irena Karkoszka, Anna Martyniak-Stańczak, Barbara Żak, Piotr Sztymelski, Michał Mielczarek, Sławomir Gawerski, Michał Przybylski

Osiągnięcia

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Dąbrównie osiągają znaczące wyniki w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Motto Gimnazjum - "Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej" - Janusz Korczak

Bibliografia


Gm[25.10.2014]