Publiczne Gimnazjum w Wilkasach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Olsztyńska 29, 11-500 Giżycko
Patron: Szare Szeregi


Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Zygmunt Marciniak

Historia

Publiczne Gimnazjum w Wilkasach powstało w 1999 roku, początkowo w pomieszczeniach szkoły podstawowej. Zasięgiem swojej działalności objęło zachodnią część Gminy Giżycko. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum został Mariusz Gulmontowicz. Naukę rozpoczęło 47 uczniów, którzy w 2002 roku po raz pierwszy napisali egzamin gimnazjalny. W 2002 roku Gimnazjum przeniosło się do budynku przy ul. Olsztyńskiej. W 2003 roku Gimnazjum otrzymało nową halę sportową, a w 2011 obiekt rekreacyjno – sportowy „Park Wodny – Wilkasy”. W kwietniu 2010 r. Publiczne Gimnazjum w Wilkasach otrzymało imię Szarych Szeregów i sztandar szkoły.


Cele i zadania

"Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności:

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum ...
 • Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w szkole ponadpodstawowej publicznej i niepublicznej.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów ...
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
 • Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
 • Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny ...
 • Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
 • Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
 • Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.
 • Wspiera rodziców i prawnych opiekunów uczniów w działalności wychowawczej poprzez realizację programu wychowawczego szkoły.
 • Zapobiega powstawaniu patologii wśród młodzieży poprzez realizację programu profilaktycznego szkoły, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów.
 • W szkole mogą być zorganizowane klasy sportowe, w których prowadzone jest szkolenie sportowe ...
 • W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów...
 • Uczniowie gimnazjum, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych niezbędna jest pomoc i opieka, szkoła organizuje różnorodne formy wsparcia ...
 • Szkoła organizuje w szczególności dla uczniów klas III wewnątrzszkolny system doradztwa oraz cykl zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.
 • W szkole mogą być organizowane oddziały integracyjne... "(Statut Gimnazjum, 2011)


Kadra pedagogiczna

Zofia Nikitiuk, Urszula Tyryłło, Piotr Panaś, Bartosz Orczyc - Musiałek, Joanna Obolewicz, Anna Pażyszek, Agnieszka Zima, Agnieszka Dickti, Ewa Wicha, Irena Sekścińska - Kozioł, Beata Bachowska, Jolanta Dulko, Mariusz Gulmontowicz, Tomasz Marciniak, Zygmunt Marciniak.

Osiągnięcia

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach osiągają znaczące wyniki w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Absolwenci

Pierwsi absolwenci (2002) żegnając szkołę złożyli ślubowanie: „My, absolwenci Publicznego Gimnazjum w Wilkasach naszej Ojczyźnie i Tobie szkoło ślubujemy. Zdobytą wiedzę, młodzieńczy zapał i entuzjazm wykorzystywać do realizacji wielkich pragnień – na miarę naszych czasów, doskonalić swoją osobowość i umiejętność życia w społeczeństwie, kochać to, co mądre i piękne, szanować ludzi, pomagać im w potrzebie, nieść uśmiech, optymizm i radość działania, zachować w pamięci nauczycieli, koleżanki i kolegów”.

Ciekawostki

Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach kształci nie tylko uczniów, ale także przyszłych pracowników. Tomasz Marciniak był uczniem szkoły w latach 2000-2003, a od 2011 roku pracuje tu jako nauczyciel, trener i wychowawca.

Bibliografia


Gm[26.10.2014]