Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Dane kontaktowe)
(Bibliografia)
Linia 77: Linia 77:
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
...<br/>
+
# http://rig.olsztyn.pl/
 +
# Statut Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie<br/>
 
[[Kategoria:Gospodarka]]<br />
 
[[Kategoria:Gospodarka]]<br />

Wersja z 21:40, 12 sie 2014

Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie

RIGŻNiT logo.jpeg
logo Regionalnaej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie
Przedmiot działalności: promowanie i edukacja konsumetnów w zakresie żywności tradycyjnej i naturalnej
Adres: ul. Lubelska 43a

11-041 Olsztyn

E-mail: biuro@rig.olsztyn.pl
Telefon: (89) 535 48 43
Strona internetowa: http://www.rig.olsztyn.pl/


Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie – organizacja reprezentująca, promująca i działająca na rzecz sektora żywności naturalnej i tradycyjnej. Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z wyjątkiem osób fizycznych, prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe. Siedziba Izby jest Olsztyn, a obszarem działania województwo warmińsko-mazurskie.

Informacje ogólne

Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych.

Do podstawowych zadań Izby należą:

1. Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby, w tym:

 • opracowywanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów normatywnych w tym zakresie,
 • pracowywanie i kierowanie do organów władzy i administracji państwowej wniosków, opinii, informacji i zapytań w sprawach gospodarczych,
 • dokonywanie oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opiniowanie wniosków członków Izby skierowanych do władz państwowych i administracji państwowej w sprawach związanych z zakresem działalności Izby.

2. Prowadzenie działalności promocyjnej, aktywizacji eksportu oraz usługowej w dziedzinie współpracy gospodarczej z zagranicą dotyczącej obrotu towarowego, współpracy kapitałowej i naukowo-technicznej, m.in.:

 • udzielanie pomocy członkom Izby w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi, organizowanie wyjazdów i przyjazdów delegacji i misji zagranicznych gospodarczych oraz organizowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami o podobnym charakterze,
 • inicjowanie i tworzenie wyspecjalizowanych organizacji usługowych w dziedzinie marketingu i ochrony własności przemysłowej oraz rozwiązań organizacyjnych, finansowych i prawnych dotyczących współpracy gospodarczej w kraju i za granicą,
 • gromadzenie informacji gospodarczych dotyczących regionu, które to informacje mogą być wykorzystane do podejmowania inwestycji gospodarczych,
 • organizowanie wystaw i targów oraz udział członków Izby w targach promujących działalność członków Izby w dziedzinie współpracy gospodarczej w kraju i za granicą,
 • aktywne uczestniczenie w udzielaniu pomocy podmiotom gospodarczym zrzeszonym w Izbie w realizacji zadań dotyczących przekształceń własnościowych,
 • opracowywanie i gromadzenie materiałów i niezbędnych danych statystycznych dotyczących działalności w kraju i współpracy z zagranicą,
 • inicjowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do gospodarczego rozwoju regionu i członków Izby,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie gospodarczej i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenia organów państwowych do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej,
 • inicjowanie powstawania nowych jednostek gospodarczych,
 • ustanawianie ekspertów w zakresie działalności gospodarczej,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym i ochronie praw własności,
 • opiniowanie planów rozwoju regionalnego, opracowywanych przez organy samorządu terytorialnego,
 • wykonywanie innych zadań w sferze gospodarki i jej infrastruktury z własnej inicjatywy oraz na zlecenie władz samorządowych i państwowych,
 • organizowanie i stworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,
 • prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Uzyskiwanie dochodów z działalności gospodarczej Izby służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków. Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie: działalności szkoleniowej; organizacji targów, wystaw, wydarzeń związanych z promocją żywności naturalnej i tradycyjnej; handlu detalicznego; handlu hurtowego; działalności usługowej związanej z wyżywieniem.

Izba finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i rozchodów. Na przychody Izba składają się: składki członkowskie, opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby, przychody z działalności gospodarczej, przychody z darowizn i spadków, dotacje, przychody z oprocentowania środków bieżących i lokat, dochody ze wspólnych przedsięwzięć. Z kolei rozchody Izby obejmują: wydatki bieżące na prowadzenie działalności statutowej, inwestycje i lokata wolnych środków, pożyczki celowo udzielane członkom Izby, udziały we wspólnych przedsięwzięciach, inne rozchody.

Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie zrzesza obecnie ponad 60 podmiotów sektora z branży spożywczej i gastronomii.

Struktura organizacji

Zgodnie z treścią statutu organamii Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjenj w Olsztynie są:

1. Walne Zgromadzenie Izby - najwyższa władza w Izbie składająca się z wszystkich członków Izby, wytyczającą kierunki i zasady działania Izby. Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia Izby zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

2. Rada Izby jest organem zarządzającym, a do jej uprawnień należą:

 • uchwalanie projektu programu działania Izby oraz projektu preliminarzu finansowego Izby,
 • zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora,
 • podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Izbie,
 • gospodarowanie majątkiem, w tym funduszami Izby,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biura Izby,
 • podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do uprawnień innych organów Izby.

Rada Izby składa się z ośmiu osób. Funcję Prezesa sprawuje pan Tadeusz Kawa, Wiceprezesów - panowie Grzegorz Winiarek i Jarosław Parol, natomiast pozostałymi członkami Rady są: Jerzy Kilijański, Franciszek Pawłowski, Sławomir Olender, Wojciech Kroczek, Wiesław Mergalski, Robert Saluda.

3. Komisja Rewizyjna - składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należą:

 • kontrola przestrzegania przez Izbę prawa postanowień Statutu Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz regulaminów uchwalanych przez organy Izby,
 • dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby,
 • przedstawienie Radzie Izby uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności w wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady Izby.

4. Sąd Koleżeński - składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Dane kontaktowe

ul. Lubelska 43a

11-041 Olsztyn

e-mail: biuro@rig.olsztyn.pl

tel. (89) 535 48 43

Bibliografia

 1. http://rig.olsztyn.pl/
 2. Statut Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie