Rezerwat Pierwos

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat Pierwos

{{{Opis_zdjęcia}}}
Rezerwat Pierwos – grąd typowy.
Fot. Dariusz Kubiak.
Rodzaj rezerwatu leśny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1987
Powierzchnia 605,48 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat Pierwos
Rezerwat Pierwos
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat Pierwos
Rezerwat Pierwos
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat Pierwos – rezerwat przyrody utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dn. 19 lutego 1987 r. ("Monitor Polski" nr 7, poz. 55). Zajmuje obszar 605,48 ha (w tym 479, 97 ha powierzchni leśnej). Położony jest w pobliżu miejscowości Bobrówko, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo (powiat mrągowski). Celem ochrony jest zachowanie naturalnych biocenoz leśnych, wodnych i torfowiskowych oraz stanowisk roślin chronionych. Rezerwat Pierwos jest jednym z ogniw specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOOS) Ostoja Piska utworzonych w ramach programu Natura 2000.

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Rezerwat położony jest na południowym krańcu strefy pojeziernej. Jest to obszar czołowo-morenowy, silnie sfalowany, o deniwelacjach sięgających 20 m. Urozmaicają go odcinki przepływającej przez rezerwat Gardynki i Krutyni oraz jezioro Pierwos i związane z nim zatorfienia.

Występujące w rezerwacie zbiorowiska roślinne charakteryzują się bogatym składem gatunkowym flory oraz wysokim stopniem naturalności. Do najważniejszych zbiorowisk leśnych obecnych w rezerwacie należy zaliczyć: grąd, łęg jesionowo-olszowy, łęg wierzbowy Salicetum albo-fragilis, ols, zarośla łozowe Salicetum cinerea, bór mieszany wilgotny oraz borealną świerczynę.

Zwierzęta

Znaczne zróżnicowanie siedliskowe rezerwatu stwarza dogodne warunki do życie wielu gatunkom zwierząt. Poza częstymi na tym obszarze jeleniami, sarnami i dzikami spotkać tu można łosia, wilka, wydrę, bielika, orlika krzykliwego (Clanga pomarina), rybołowa, żurawia, derkacza, jarząbka, zimorodka, a zimą – pluszcza.

Rośliny

Spośród bogatej flory rezerwatu na uwagę zasługują gatunki chronione. Są to: grzybień biały, grążel żółty, widłak jałowcowaty, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna, listera sercowata i listera jajowata. Częściową ochroną objęte są: konwalia majowa, marzanka wonna i kopytnik pospolity.

Wśród mszaków zwraca uwagę obecność gatunków reliktowych, takich jak np.: mszar nastroszony (Paludella squarrosa), błotniszek wełnisty (Helodium blandowii), błyszcz włoskowaty (Tomenthypnum nitens), skrzydlik (Fissidens adianthoides), złotowłos (Polytrichastrum longisetum). Ich występowanie jest związane z torfowiskami i wilgotnymi lasami.

Grzyby

Dotychczas nie przeprowadzono szczegółowych badań nad grzybami wielkoowocnikowymi rezerwatu.

Występuje tu lejkowiec dęty (Craterellus cornucopioides). Gatunek ten notowany był najczęściej na obszarach podgórskich, charakterystyczny jest dla lasów liściastych i mieszanych, spotykany zwykle pod bukami i dębami.

Galeria zdjęć

Zobacz też

pl.wikipedia.org, Rezerwat przyrody Pierwos [21.05.2014]

Bibliografia

Dąbrowski Stanisław, Polakowski Benon, Wołos Lucjan, Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 1999.