Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(SPO RZL w woj. warmińsko-mazurskim)
(Bibliografia)
 
Linia 65: Linia 65:
 
<references/>
 
<references/>
 
<br/>
 
<br/>
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Fundusze poakcesyjne]][[Kategoria:Programy operacyjne]]<br/>
+
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Fundusze poakcesyjne]][[Kategoria:Programy operacyjne]] [[Kategoria:1990-]]<br/>

Aktualna wersja na dzień 16:10, 21 mar 2015

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) – jeden z siedmiu programów operacyjnych, w oparciu o które wdrażano w Polsce fundusze strukturalne 2004-2006.

Ogólna charakterystyka Programu

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich to jeden z siedmiu programów operacyjnych, które w latach 2004-2006 służyły realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty (NPR/CSF). Program ten rozwijał cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa uruchamianych z udziałem funduszy strukturalnych.


SPO RZL był zarządzany przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Funkcję instytucji pośredniczących pełnili: Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Jako instytucje wdrażające powołano: Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Ministra właściwego do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego, Wojewódzkie urzędy pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów [1].


Głównym celem Programu była budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Cel ten realizowany był poprzez następujące cele szczegółowe:

 • poprawę zatrudnienia poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • poprawę zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników do warunków zmieniającego się rynku,
 • wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy.


Powyższe cele były osiągane poprzez koncentrację środków krajowych i współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na dwóch priorytetach:

 • priorytet I: aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, a w tym:
  • rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy (działanie I.1),
  • perspektywy dla młodzieży (działanie I.2),
  • przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia (działanie I.3),
  • integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (działanie I.4),
  • wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka (działanie I.5),
  • integracja i reintegracja zawodowa kobiet (działanie I.6),
 • priorytet II: rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, a w tym:
  • dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (działanie II.1),
  • wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych (działanie II.2),
  • rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (działanie II.3) [2].


SPO RZL w woj. warmińsko-mazurskim

Z SPO RZL na Warmii i Mazurach sfinansowano łącznie 194 projekty, z czego 177 ze środków priorytetu I, 8 z II i 9 z pomocy technicznej. Sytuację woj. warmińsko-mazurskiego w tym zakresie na tle pozostałych regionów Polski przedstawiono na rysunku 1.


Rys. 1. Liczba projektów zrealizowanych w ramach SPO RZL (woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju)

SPO RZL liczba projektów.jpg

Źródło: Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006. 2010. NIK, Warszawa.


Wartość projektów wyniosła 179.462,9 tys. zł, a w tym: 166.202,4 tys. zł przypadło na priorytet I, 11.387,8 tys. zł na II i 1.827,7 tys. zł na pomoc techniczną. Sytuację woj. warmińsko-mazurskiego w tym zakresie na tle pozostałych regionów Polski przedstawiono na rysunku 2.


Rys. 2. Wartość projektów zrealizowanych w ramach SPO RZL (woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju) (tys. zł)

SPO RZL wartość projektów.jpg

Źródło: Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006. 2010. NIK, Warszawa.

Bibliografia

Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006. 2010. NIK, Warszawa.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Sprawozdanie końcowe z realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006

Przypisy