Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(SPO Transport w woj. warmińsko-mazurskim)
(Bibliografia)
 
Linia 58: Linia 58:
 
<references/>
 
<references/>
 
<br/>
 
<br/>
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Fundusze poakcesyjne]][[Kategoria:Programy operacyjne]]<br/>
+
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Fundusze poakcesyjne]][[Kategoria:Programy operacyjne]] [[Kategoria:1990-]]<br/>

Aktualna wersja na dzień 15:10, 21 mar 2015

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport) – jeden z siedmiu programów operacyjnych, w oparciu o które wdrażano w Polsce fundusze strukturalne 2004-2006.

Ogólna charakterystyka Programu

Sektorowy Program Operacyjny Transport to jeden z siedmiu programów operacyjnych, które w latach 2004-2006 służyły realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty (NPR/CSF). Program ten rozwijał cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa uruchamianych z udziałem funduszy strukturalnych.

SPO Transport był zarządzany przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Funkcję instytucji pośredniczących pełnili: Minister właściwy do spraw transportu oraz Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej. Nie powołano instytucji wdrażających [1].

Realizacja Programu ukierunkowana była na zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej.

Cel ten realizowany był poprzez następujące cele szczegółowe:

 • przyśpieszenie procesu modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej poprzez modernizację głównych linii kolejowych,
 • rozbudowa sieci drogowej, poprawę dostępu do portów morskich ważnych dla gospodarki narodowej.

Powyższe cele były osiągane poprzez koncentrację środków krajowych i współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dwóch priorytetach:

 • priorytet I: zrównoważony gałęziowo rozwój systemu transportowego, a w tym:
  • modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach (działanie I.1),
  • poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich (działanie I.2),
  • rozwój systemów intermodalnych (działanie I.3);
 • priorytet II: bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, a w tym:
  • przebudowa dróg krajowych (działanie II.1),
  • usprawnienie przejazdów przez miasta i miejscowości (działanie II.2),
  • wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa (działanie II.3) [2].


SPO Transport w woj. warmińsko-mazurskim

Z SPO Transport na Warmii i Mazurach sfinansowano łącznie 5 projektów, z czego 1 ze środków priorytetu I oraz 4 z II. Sytuację woj. warmińsko-mazurskiego w tym zakresie na tle pozostałych regionów Polski przedstawiono na rysunku 1.


Rys. 1. Liczba projektów zrealizowanych w ramach SPO Transport (woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju)

SPO Transport liczba projektów.jpg

Źródło: Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006. 2010. NIK, Warszawa.


Wartość projektów wyniosła 780.547,2 tys. zł, a w tym: 5.403,4 tys. zł przypadło na priorytet I, a 775.143,8 tys. zł na II. Sytuację woj. warmińsko-mazurskiego w tym zakresie na tle pozostałych regionów Polski przedstawiono na rysunku 2.


Rys. 2. Wartość projektów zrealizowanych w ramach SPO Transport (woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju) (tys. zł)

SPO Transport wartość projektów.jpg

Źródło: Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006. 2010. NIK, Warszawa.

Bibliografia

Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006. 2010. NIK, Warszawa.

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006

Przypisy