Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) – jeden z siedmiu programów operacyjnych, w oparciu o które wdrażano w Polsce fundusze strukturalne 2004-2006.

Ogólna charakterystyka Programu

SPO WKP stanowił jeden z siedmiu Programów Operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Program został uruchomiony w 2004 r., a jego realizacja została zakończona 30 czerwca 2009 r. Całkowity budżet Programu wynosił 2.910,8 mln euro, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowił 1.251,1 mln euro, krajowy wkład publiczny 463,7 mln euro, zaś zakładany krajowy wkład prywatny – 1.195,9 mln euro [1].

SPO WKP był zarządzany przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Funkcję instytucji pośredniczących pełnili: Minister właściwy do spraw gospodarki, Minister właściwy do spraw nauki oraz Minister właściwy do spraw środowiska. Jako instytucje wdrażające powołano: Ministra właściwego do spraw nauki, Ministra właściwego do spraw gospodarki, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencję Rozwoju Przemysłu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [2].


Głównym celem Programu była poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Cel Programu realizowany był poprzez dwa Priorytety:

 • priorytet I: rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, a w tym:
  • wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (działanie I.1),
  • poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (działanie I.2),
  • tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (działanie I.3),
  • wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (działanie I.4),
  • rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line (działanie I.5);
 • priorytet II: bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, a w tym:
  • wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (działanie II.1),
  • wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw (działanie II.2),
  • Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (działanie II.3),
  • wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (działanie II.4) [3].


SPO WKP w woj. warmińsko-mazurskim

Z SPO WKP sfinansowano realizację 366 projektów (rys. 1):

 • z osi I – 17, a w tym:
  • działanie I.1 – 5,
  • działanie I.2 – 9,
  • działanie I.3 – 0,
  • działanie I.4 – 3,
  • działanie I.5 – 0;
 • z osi II – 349, a w tym:
  • działanie II.1 – 36,
  • działanie II.2 – 194,
  • działanie II.3 – 116,
  • działanie II.4 – 3.


Rys. 1. Liczba projektów zrealizowanych w ramach SPO WKP (woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju) (tys. zł)

SPO WKP liczba projektów.jpg

Źródło: Raport końcowy z wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006


Wartość projektów zrealizowanych w ramach SPO WKP wyniosła 293.799.565,50 zł (rys. 2). W układzie osi i działań Programu kształtowała się następująco:

 • oś I – 68.728.396,49 zł:
  • działanie I.1 – 5.776.055,15 zł,
  • działanie I.2 – 59.933.264,29 zł,
  • działanie I.3 – 0,00 zł,
  • działanie I.4 – 3.019.077,05 zł,
  • działanie I.5 – 0,00 zł;
 • z oś II – 225.071.169,01 zł:
  • działanie II.1 – 1.971.123,24 zł,
  • działanie II.2 – 56.505.752,78 zł,
  • działanie II.3 –154.321.020,93 zł,
  • działanie II.4 – 12.273.272,06 zł.

Podane powyżej kwoty (wartość projektu) to suma środków z funduszy strukturalnych i wkładu własnego.


Rys. 2. Wartość zrealizowanych płatności w ramach SPO WKP (woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju) (mln zł)

SPO WKP wartość projektów.jpg

Źródło: Raport końcowy z wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006

Bibliografia

parr.slupsk.pl [01.07.2014]

Raport końcowy z wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 [01.07.2014]

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 [01.07.2014]

Sprawozdanie końcowe z realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006 [01.07.2014]

Przypisy