Sektory wysokiej szansy

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sektory wysokiej szansy - za sektory wysokiej szansy w województwie warmińsko-mazurskim uznawane są sektory, które ze względu na posiadany potencjał mają znaczne możliwości rozwoju i mogą stwarzać warunki do promowania ich wśród potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. W perspektywie najbliższych lat mogą one odegrać znaczącą rolę w rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.

Znaczenie dla regionu

Za sektory wysokiej szansy w województwie warmińsko-mazurskim uznawane są:

  • sektor rybactwa
  • sektor energetyczno-wodny
  • sektor usług ICT
  • sektor usług medycznych i opieki społecznej dla osób zależnych

Rynek rybactwa charakteryzuje się umiarkowanie dużą liczbą konkurentów, wysokim tempem wzrostu popytu, wysokimi kosztami stałymi oraz niedużym zróżnicowaniem produktów między konkurencją. Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym inwestycjom w sektorze jest dostęp do odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz infrastruktury technicznej. Tereny województwa warmińsko-mazurskiego należą do najzasobniejszych w wody powierzchniowe obszarów Polski, co warunkuje dynamiczny rozwój sektora. Rozwój rybołówstwa związany jest w dużej mierze ze stanem jakościowym wód oraz zasobów ryb w tychże wodach. Z uwagi na walory przyrodnicze i duże zasoby wodne rybactwo ma szansę stać się kluczowe dla rozwoju gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego.

Rozwój sektora energetyczno-wodnego w województwie warmińsko-mazurskim jest możliwy głównie ze względu na gęstą sieć małych cieków wodnych, umożliwiających budowanie małych elektrowni. Rynek energetyczno-wodny charakteryzuje się małą liczbą konkurentów, wysokim tempem wzrostu popytu, wysokimi kosztami stałymi oraz brakiem zróżnicowania produktów między konkurencją. Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym inwestycjom w sektorze jest dostęp do infrastruktury technicznej, zgodność z kierunkami rozwoju wyznaczonymi w strategiach przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wysoka dostępność na rynku pracy pracowników posiadających specyficzne kwalifikacje. Ze względu na walory środowiska naturalnego oraz rolniczo-turystyczny charakter województwa rozwój sektora w kierunku wykorzystania alternatywnych źródeł energii stanowi wysoką szansę podniesienia konkurencyjności regionalnej gospodarki.

Rynek ICT charakteryzuje się dużą liczbą konkurentów, wysokim tempem wzrostu popytu, umiarkowanie wysokimi kosztami stałymi oraz wysokim zróżnicowaniem produktów między konkurencją. Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym inwestycjom w sektorze jest popyt na usługi informacyjne, który w ostatnich latach wykazuje tendencję rosnącą. Do inwestycji w sektor ICT województwa zachęca również jednorodność narzędzi budowania przewag konkurencji krajowej i zagranicznej oraz kwalifikacje pracowników.

Rozwojowi sektora usług medycznych i opieki społecznej dla osób zależnych sprzyja przede wszystkim położenie województwa warmińsko-mazurskiego, duża liczba lasów, jezior i rzek. Wzrost popytu na różnego typu usługi medyczne i rehabilitacyjne determinowany jest także takimi czynnikami jak starzenie się społeczeństwa, wydłużenie trwania życia, wzrost zamożności społeczeństwa, w tym osób starszych. Tego typu trendy utrzymywać się będą w większości krajów na świecie. Ze względu na unikatowe walory przyrodnicze i wysoką jakość kapitału ludzkiego sektor usług medycznych ma szanse stać się kluczowy dla rozwoju gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego.

Bibliografia

Perspektywy rozwoju kluczowych sektorów województwa warmińsko-mazurskiego. Raport z badań, M. Juchniewicz, U. Tomczyk, D. Śledź, T. Toczyński, J. Byczkowska-Ślęzak, Olsztyn.