Stowarzyszenie "Tratwa"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie "Tratwa"

Baner Stowarzyszenia "Tratwa"
Baner Stowarzyszenia "Tratwa"
Rok założenia 1993
Siedziba Olsztyn
Profil działalności działalność kulturalna
Kontakt ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn; tel.: (89)513 17 44; e-mail: tratwa@tratwa.pl; tratwa.pl
KRS 0000060133

Stowarzyszenie "Tratwa" – organizacja pozarządowa opierająca się na działalności lokalnych grup organizacji. Stowarzyszenie promuje innowacyjne formy uczestnictwa w kulturze, stawiając sobie za cel ułatwianie dostępu do kultury tzw. grupom wykluczonym. Stowarzyszenie "Tratwa" od początku swej działalności ściśle współpracuje z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Prezes Stowarzyszenia Ryszard Michalski. Fot. MK. Źródło; www.olsztyn24.com [11.04.2014]

Historia

Stowarzyszenie "Tratwa" powstało w wyniku podjętego w 1993 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie programu o tej samej nazwie. Program ten był realizowany na rzecz młodzieży wykluczonej i obejmował lata 1993–1995. Jego realizatorami byli animatorzy Regionalnego Ośrodka Kultury: Wioletta Pruska i Ryszard Michalski.7 listopada 2001 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego[1].

Historię Stowarzyszenia tworzą także nagrody i wyróżnienia, którymi odznaczono "Tratwę". Są to:

 • honorowa odznaka "Zasłużony dla Warmii i Mazur"
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP dla bartoszyckiej grupy "Tratwa" w konkursie "Małe Ojczyzny – Tradycja dla przyszłości" (1999)
 • III nagroda Fundacji im. Stefana Batorego "Porządnie Poza Rządem" (2001)
 • wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki dla Prezesa Ryszarda Michalskiego

Statut

Stowarzyszenie "Tratwa" działa w oparciu o Statut[2], którego struktura jest następująca:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i środki działania
 • Rozdział III. Członkowie – ich prawa i obowiązki
 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia
 • Rozdział VI. Działalność gospodarcza
 • Rozdział VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Cele

Cele działania Stowarzyszenia określa §10 Statutu, który zakłada:

 • szeroko rozumiane działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • różnorodne działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między grupami społecznymi, społeczeństwami
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • działania upowszechniające rozwój demokracji
 • działania na rzecz rozwoju dialogu międzygeneracyjnego i pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym osób starszych;
 • działalność na rzecz wszystkich mniejszości narodowych
 • pracę na rzecz osób niepełnosprawnych
 • propagowanie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równouprawnienia
 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób, które pozostają bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
 • działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
 • działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, a także ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • promowanie i organizację wolontariatu oraz działalność charytatywną

Zarząd

Władzami Stowarzyszenia są:

Formy działalności

Działalność Stowarzyszenia bazuje na celach określonych w Statucie i realizowana jest przede wszystkim poprzez:

 • organizację i prowadzenie programów oraz działań kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i profilaktycznych
 • organizację międzynarodowej współpracy w obszarach zgodnych z celami statutowymi
 • organizowanie warsztatów twórczych dla społeczności lokalnych, szczególnie zajęć plastycznych, animacyjnych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów
 • organizowanie imprez kulturalnych
 • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia
 • fundowanie stypendiów
 • niefinansowe wspieranie osób marginalizowanych społecznie[3].

Działalność Stowarzyszenia to podejmowanie takich inicjatyw i aktywności jak:

 • projekt "Księga Wędrowna"
 • projekt "Przeciwdziałanie Bezrobociu Wśród Młodzieży"
 • projekt "Aktywizacja Środowisk Młodzieżowych"
 • projekt "Lokalne Koalicje na Rzecz Młodych"
 • projekt "Setka" i "Druga Setka"
 • projekt "Blisko Granicy"
 • projekt "Pomost" i "Pomost II"
 • projekt "Inny Kontynent"
 • projekt "Kręgi"
 • projekt "Konstelacje"
 • projekt "Archipelag"
 • projekt "Centra Aktywności Młodych"
 • projekt "Akademia Ogniw"
 • projekt "Możemy Więcej"
 • projekt "Inicjatywy Wspólnotowe Equal"

Przypisy

 1. Krajowy Rejestr Sądowy [06.06.2014]
 2. Stowarzyszenie "Tratwa", Statut [06.06.2014]
 3. tratwa.pl [11.04.2014]

Bibliografia

express.olsztyn.pl, Tu się movie czyli kino nieme z muzyką na żywo. Do oglądania i słuchania [13.04.2014]
Krajowy Rejestr Sadowy [13.04.2014]
Stowarzyszenie "Tratwa" [13.04.2014]
naszolsztyniak.pl, Rodziny z Olsztyna spotkały się w CEiK-u [13.04.2014]
olsztyn24.com [13.04.2014]