Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku "Pro Gimnazjum"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Arom (dyskusja | edycje) z dnia 12:29, 10 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku "Pro Gimnazjum"

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku.Źródło: www.gimnazjum.olsztynek.com.pl
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku.
Źródło: www.gimnazjum.olsztynek.com.pl
Rok założenia 2001
Siedziba ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek
Profil działalności oświata, kultura, edukacja
Kontakt tel.: (89)519 26 02
KRS 0000013217


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku "Pro Gimnazjum" – organizacja pozarządowa z siedzibą w Olsztynku obejmująca działaniem głównie powiat olsztyński oraz region Warmii i Mazur. W jej głównym polu zainteresowań leży upowszechnienie i wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Aktualnym prezesem Stowarzyszenia jest Anna Elżbieta Piotrowska.

Historia

Organizacja rozpoczęła swoją działalność w 2000 r.

Statut

Stowarzyszenie opiera swą działalność o Statut z 23 października 2000 r.

Cele

Głównym celem organizacji jest wspieranie dynamicznego i wszechstronnego rozwoju Gimnazjum w Olsztynku. Przede wszystkim Stowarzyszenie wspomaga dotychczasowe działania oraz inicjuje nowe w celu podnoszenia jakości kształcenia i wychowania oraz wyrównywania dostępu do edukacji, zapewniając równe szanse życiowe młodzieży poprzez:

 • rozbudowę i modernizację oraz właściwie wyposażenie szkoły
 • pozyskiwanie partnerów i sojuszników dla modelu edukacji
 • działania promujące innowacje, akcje edukacyjne i kulturalne na terenie szkoły i poza nią
 • wspieranie społeczności szkolnej w relacjach pomiędzy szkołą a społecznością lokalną, władzą samorządową i przedsiębiorcami
 • umożliwianie rozwijania zainteresowań i umiejętności uczniów
 • upowszechnianie wiedzy pedagogicznej, znajomości prawa oświatowego i praw dziecka oraz nowatorskich trendów w tym zakresie wśród rodziców
 • inicjowanie, koordynowanie i współudział w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych i ekologicznych na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego, regionalnego i krajowego
 • propagowanie informacji dotyczących integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej
 • współudział w tworzeniu i realizacji programów profilaktycznych zapobiegających niedostosowaniu, patologiom (alkoholizm, nikotynizm, narkomania) oraz przestępczości wśród młodzieży

Zarząd

 • prezes – Anna Elżbieta Piotrowska
 • wiceprezes – Małgorzata Raukuć
 • sekretarz – Agnieszka Bartków
 • skarbnik – Anna Kasprowicz

Formy działalności

Według Statutu Stowarzyszenia działalnością organizacji jest:

 • dokonywanie zbiórek na rzecz rozbudowy i modernizacji gimnazjum w Olsztynku oraz zapewnienia właściwego wyposażenia szkoły
 • organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, a także festynów, mityngów, zawodów sportowych, koncertów, placówek wypoczynku, aukcji itp.
 • organizowanie i prowadzenie programów stypendialnych i pomocowych
 • opiniowanie projektów aktów prawnych i doradztwo na szczeblu szkoły, samorządu terytorialnego i państwa, a także redagowanie własnych opracowań
 • współpraca ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
 • prowadzenie działalności wydawniczej, kolporterskiej i promocyjnej

Bibliografia

Chrzanowski Mieczysław, Pro Gimnazjum, "ALBO" 2001, nr 6, s. 8–9.
Kalbarczyk Tadeusz, Wspierają gimnazjum, "Tygodnik Warmiński" 2002, nr 51, s. 10.
Statut Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku "Pro Gimnazjum".
Śliżewska Jolanta, Gimnazjum XXI wieku, "ALBO" 2001, nr 1, s. 2
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku [06.06.2014]