Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie
Patron: Jan Paweł II


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jolanta Koszykowska.

Historia

18 maja 2006 w Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole. Szkoła Podstawowa obchodziła uroczystość nadania imienia nieprzypadkowo, bo w dzień 86 urodzin Ojca Świętego i w rok po jego odejściu. sztandar ufundowany przez Radę Szkoły. została poświęcona i odsłonięta pamiątkowa tablica ku czci Patrona, ufundowana przez władze gminne.

Dyrektor Szkoły w Gronowie Elbląskim pani Irena Wiercioch w swoim wystąpieniu przypomniała drogę, którą przebyła szkoła starając się o nadanie imienia. Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły w tym okresie były: konkurs plastyczny klas I – III pt.: "Jan Paweł II w oczach dziecka", konkurs literacki pt. "Jan Paweł II – patron naszej szkoły", konkurs na album o Patronie i konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Ostatnim wydarzeniem patronalnego święta było otwarcie w szkole okazałej wystawy. Złożyły się na nią prace uczniów, wykonane podczas konkursów dotyczących osoby Patrona a także zgromadzone zdjęcia, albumy, pamiątki, rekwizyty i inne. Wystawa była również okazją do prezentacji encyklik, adhortacji, listów apostolskich oraz twórczości poetyckiej Jana Pawła II. Goście zwiedzili wystawę, a swoimi refleksjami podzielili się wpisami do Kroniki Szkolnej.


W ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z końcem czerwca 2007 roku nasza szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową.

Działalność

Baza lokalowa 10 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, każda z połączeniem do Internetu,

 pracownię komputerową z radiowym połączeniem z Internetem,
 salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
 2 boiska sportowe, tereny rekreacyjne,
 pomieszczenie dla pedagoga i intendenta,
 pomieszczenia biblioteczne z połączeniem z Internetem
pomieszczenie świetlicowe,


Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Cele i zadania szkoły uwzględnione w programach dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym szkoły zapewniają uczniom w szczególności: zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury zapewnianie uczniom właściwego rozwoju zgodnie z ich potrzebami i możliwościami rozwijanie sprawności umysłowych oraz zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych tworzenie w szkole odpowiedniego środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia

Zadaniem naszej szkoły jest wypełniać swą misję przy wsparciu myśli i ducha Jana Pawła II.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna –
 • język polski –
 • język angielski –
 • matematyka –
 • zajęcia komputerowe –
 • przyroda –
 • historia –
 • religia –
 • plastyka –
 • muzyka –
 • zajęcia techniczne –
 • wychowanie fizyczne –
 • biblioteka –
 • świetlica szkolna –
 • pedagog szkolny –


Rok szkolny 2012/2013


   KOSZYKOWSKA JOLANTA - przyroda - dyrektor
   CZAJKOWSKA IRENA – matematyka – wicedyrektor
   BRZUSKIEWICZ MAREK - logopeda, język polski
   BRZEZICKA BEATA - kształcenie zintegrowane
   BUJALSKA JANINA – religia
   CIEŚLIŃSKA URSZULA – historia, matematyka
   CHEŁMINIAK AGNIESZKA - język angielski
   KACZOR EWA - kształcenie zintegrowane, gimnastyka korekcyjna
   KALETA EWA – język polski
   KOSZYŃSKA ELŻBIETA- kształcenie zintegrowane, muzyka, plastyka
    ALINA OKRUCIŃSKA– WDR
   PIEPIÓRKA MAREK- wychowanie fizyczne
   PUCHALSKA MARZANNA- informatyka, klasa przedszkolna
   STRANKOWSKA ANNA - wychowawca świetlicy
   SZPAJCHER ANNA – kierownik świetlicy
   ŚWIDERSKA JOANNA - kształcenie zintegrowane, technika
   TOPOLNICKA BEATA- pedagog szkolny, przyroda
   WOJCIECHOWSKA GABRIELA- klasa przedszkolna
   ZNANIECKA AGNIESZKA- kształcenie zintegrowane
   KRYSTYNA FRANC - biblioteka


Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

Projekt "Whizz Kids" czyli nauka z pomysłem-zajęcia edukacyjno-artystyczne połączone z nauką języka angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej w Gronowie Elbląskim jest realizowany przez grupę nieformalną "Mali Artyści" oraz Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła".Część środków na realizację projektu została pozyskana w ramach PROGRAMU MIKRODOTACJI FIO-WARMIA,MAZURY LOKALNIE.Uczestnicy projektu to 30 uczniów klas III-VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim, którzy w dwóch grupach rozwijają swoje zdolności i zainteresowania teatralno-językowe oraz artystyczno-plastyczne. Uczestnicy poprzez naukę wybranego słownictwa z języka angielskiego pogłębiają swoją wiedzę z zakresu historii wybranego kraju anglojęzycznego, poznają ciekawostki i przygotowują się do teatralnego przedstawienia. W czasie zajęć plastycznych dzieci poznają nowe techniki malarskie, działają twórczo, uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu pod czujnym okiem wolontariuszy p. E. Koszyńskiej oraz A. Chełminiak. i trwają po 60 minut. W najbliższym czasie planowane są wycieczki do Galerii EL i Teatru Dramatycznego.Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim „Nasza Szkoła”

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” istnieje od 2008r, zostało założone przez nauczycieli i rodziców.

Działania Zarządu, członków Stowarzyszenia, osób wspierających polegają min. na                   
 -Prowadzeniu działalności charytatywnej,                 
 -Wsparciu pomocą uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 - Organizacji zajęć dla uczniów zdolnych,              
 -Wspieraniu działań innowacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych szkoły,
 -Włączaniu się w realizację zadań szkoły i Samorządu Uczniowskiego .  Stowarzyszenie Nasza Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej w Gronowie Elbląskim rozwijące zdolności muzyczne i językowe.Maluszki kl. 0 uczęszczają na zajęcia z j. angielskiego, a starsze, chętne dzieci na zajęcia nauki gry na gitarze.


W czasie wakacji dzieci z Karczowisk i Gronowa Elbląskiego uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Gronowie Elblaskim NASZA SZKOŁA. Przygotowały spektakl "Pszczółka Bze-Bze i jej przygody", taniec i piosenkę. Zajęcia odbywały się przez dwa tygodnie, a mieszkańcy Karczowisk podglądali przygotowania w świetlicy wiejskiej. Występy dzieci podziwiano na Targach Pszczelarskich w Karczowiskach w dn. 04.08.2013r.W nagrodę dzieci pojechały do kina na film pt. "Smerfy 2 D". Sedecznie dziękujemy p. Ani Stawiak za pomoc w przygotowaniach.

Bibliografia


Magik[22.11.2014]
GminaGronowo[22.11.2014]
Szkolnictwo[22.11.2014]