Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie
Patron: Jan Paweł II


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim z oddziałami przedszkolnymi. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jolanta Koszykowska.

Historia

Niezwykle ważnym momentem w życiu szkoły był dzień 18 maja 2006 r. W Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim odbyła się wówczas uroczystość nadania jej imienia. Stało się to w dzień 86 urodzin Ojca Świętego i w rok po jego odejściu. W czasie niniejszych uroczystości szkoła otrzymała również sztandar, ufundowany przez Radę Szkoły, a także odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci Patrona, ufundowaną przez władze gminne. Ostatnim wydarzeniem patronalnego święta było otwarcie w szkole wystawy, na którą złożyły się prace uczniów, wykonane podczas konkursów dotyczących osoby Patrona, a także zgromadzone na jego temat zdjęcia, albumy, pamiątki, rekwizyty. Prace uświetniające wystawę powstały w czasie konkursów organizowanych wśród uczniów. Były to: konkurs plastyczny klas I–III "Jan Paweł II w oczach dziecka", konkurs literacki "Jan Paweł II – patron naszej szkoły", konkurs na album o Patronie i konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

Baza lokalowa

Szkoła dysponuje dość bogatą bazę lokalową i dydaktyczną. Posiada:

 • 10 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, każda z połączeniem do Internetu
 • pracownię komputerową z radiowym połączeniem z Internetem, pozyskaną w 2007 r. w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • salę gimnastyczną wraz z zapleczem
 • 2 boiska sportowe, tereny rekreacyjne
 • pomieszczenia biblioteczne z połączeniem z Internetem
 • pomieszczenie świetlicowe


Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Ze względu na Patrona, jej głównym zadaniem jest wypełniać misję szkoły przy wsparciu myśli i ducha Jana Pawła II.

Cele i zadania placówki, uwzględnione w programach dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym szkoły, zapewniają uczniom w szczególności:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury
 • właściwy rozwój zgodny z potrzebami i możliwościami uczniów
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
 • tworzenie w szkole odpowiedniego środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
 • sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia


Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2012/2013:

 • edukacja przedszkolna – Marzanna Puchalska, Gabriela Wojciechowska
 • edukacja wczesnoszkolna – Beata Brzezicka, Ewa Kaczor, Elżbieta Koszyńska, Joanna Świderska, Agnieszka Znaniecka
 • język polski – Marek Brzuskiewicz, Ewa Kaleta
 • język angielski – Agnieszka Chełminiak
 • matematyka – Irena Czajkowska, Urszula Cieślińska
 • zajęcia komputerowe – Marzanna Puchalska
 • przyroda – Jolanta Koszykowska, Beata Topolnicka
 • historia – Urszula Cieślińska
 • religia – Janina Bujalska
 • wychowanie do życia w rodzinie – Alina Okrucińska
 • plastyka – Elżbieta Koszyńska
 • muzyka – Elżbieta Koszyńska
 • zajęcia techniczne – Joanna Świderska
 • wychowanie fizyczne – Marek Piepiórka
 • biblioteka – Krystyna Franc
 • świetlica szkolna – Anna Strankowska, Anna Szpajcher
 • pedagog szkolny – Beata Topolnicka


Ciekawostki

Istnieje Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła". Założone one zostało w 2008 r. przez nauczycieli i rodziców placówki. Jego podstawowe zadania, to: prowadzeniu działalności charytatywnej, wspieranie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie zajęć dla uczniów zdolnych, wspieranie działań innowacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych szkoły, włączanie się w realizację zadań szkoły i Samorządu Uczniowskiego. Stowarzyszenie organizuje m.in. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły rozwijające ich zdolności muzyczne (nauka gry na gitarze) i językowe (nauka języka angielskiego). Wspólnie ze szkołą realizowało ciekawy projekt "Whizz Kids", czyli nauka z pomysłem – zajęcia edukacyjno–artystyczne połączone z nauką języka angielskiego dla dzieci. Ze strony szkoły beneficjentami projektu była nieformalna grupa "Mali Artyści" Uczestnikami projektu było 30 uczniów klas III–VI ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim, którzy w dwóch grupach rozwijali swoje zdolności i zainteresowania teatralno–językowe oraz artystyczno–plastyczne. Uczestnicy poprzez naukę wybranego słownictwa z języka angielskiego pogłębiali swoją wiedzę z zakresu historii wybranego kraju anglojęzycznego, poznawali ciekawostki i przygotowywali się do teatralnego przedstawienia. W czasie zajęć plastycznych dzieci poznawały nowe techniki malarskie, działały twórczo, uczyły się samodzielności i odpowiedzialności.

Bibliografia


Magik[22.11.2014]
GminaGronowo[22.11.2014]
Szkolnictwo[22.11.2014]