Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

Siedziba Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie, źródło: Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie [15.11.2014]Siedziba Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie, źródło: Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie [15.11.2014]
Siedziba ul. Lubelska 37, 10 - 408 Olsztyn
Kierownik Dyrektor: Czesław Kalinowski
Kontakt tel.: (89) 532-40-00
e-mail: uks2891@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie – jednostka organizacyjna kontroli skarbowej podlegająca Ministerstwu Finansów. Na jej czele stoi Dyrektor jako organ niezespolonej administracji rządowej działającej w województwie warmińsko-mazurskim. Podstawę prawną działania Urzędu stanowi ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej oraz odpowiednie rozporządzenia Ministra Finansów[1].

Zadania

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie zapewnia wykonywanie zadań kontroli skarbowej, której celem jest:

 • ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa
 • zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
 • badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych
 • zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych [2]

Struktura

Urzędem Kontroli Skarbowej w Olsztynie kieruje Dyrektor, któremu podlega:

 • dwóch Wicedyrektorów sprawujących bezpośredni nadzór nad:
  • Oddziałem kontroli środków publicznych
  • Oddziałem audytu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
  • Wydziałami kontroli podatkowej
  • Oddziałem analiz i planowania
  • Wydziałem realizacyjnym
  • Wydziałem wywiadu skarbowego
  • Oddziałem postępowań przygotowawczych
  • Wydziałami kontroli podatkowej
 • Główny Księgowy
 • Wydział spraw administracyjno-gospodarczych
 • Sekcja Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych
 • Referat informatyki
 • Sekcja ds. obsługi prawnej
 • Sekcja ds. kontroli wewnętrznej
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 • Jednoosobowe stanowisko pracy ds. komunikacji
 • Jednoosobowe stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego
 • Jednoosobowe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy [3]

Kierownictwo

Funkcję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie pełni Czesław Kalinowski.

Biura

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie posiada swoje biuro w Elblągu (ul. Garbary 30, 82 - 300 Elbląg).

Przypisy

 1. Status prawny [09.11.2014]
 2. Przedmiot działalności, Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie [09.11.2014]
 3. Struktura organizacyjna [09.11.2014]

Bibliografia

bip.gov.pl, Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie [09.11.2014]
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej [15.11.2014]