Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 17:33, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

WMIR.jpeg
Logo Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Przedmiot działalności: wspieranie rolników Warmii i Mazur w efektywnym prowadzeniu gospodarstw rolnych w warunkach określonych Wspólną Polityką Rolną UE
Adres: ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn
E-mail: wmirol@wmirol.org.pl
Telefon: tel.: (89) 534 05 67
Strona internetowa: wmirol.org.pl

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza – samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa. Reprezentuje interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izb rolniczych w Polsce są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego i podatku z działów specjalnych produkcji rolnej.

Izba działa w oparciu o przewidziane Ustawą o izbach rolniczych zadania szczegółowe i kierunki działania, które co roku uchwala Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Aktualne kierunki na 2014 r. zostały określone Uchwalą Walnego Zgromadzenia W-MIR z dn. 16 grudnia 2013 r.

Siedziba Izby mieści się w Olsztynie.

Informacje ogólne

Głównym kierunkiem działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2014 r. jest wspieranie rolników Warmii i Mazur w efektywnym prowadzeniu gospodarstw rolnych w warunkach określonych Wspólna Polityką Rolną UE.

Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie Izby Zarząd zmierza do realizacji działań kierunkowych, którymi są:

 • dążenie do zmiany ustawy o izbach rolniczych i innych ustaw określających kompetencje samorządu rolniczego
 • udostępnienie rolnikom niezbędnych informacji i organizacja szkoleń w celu pełnego wykorzystania środków finansowych dostępnych z tytułu wdrażania w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej
 • podjęcie działań w celu uregulowania zasad gospodarki ziemią oraz zmiany ustawy o ustroju rolnym
 • działania promujące w zakresie krajowych produktów żywnościowych, w tym żywności regionalnej i tradycyjnej
 • współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną w Olsztynie i lokalnymi grupami działania
 • wspieranie efektywnego i odpowiadającego potrzebom rolników doradztwa rolniczego
 • współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i szkołami rolniczymi województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników
 • wspieranie branżowych związków i organizacji rolniczych oraz współpraca ze związkami zawodowymi rolników
 • pomoc w tworzeniu i działaniu grup producentów rolnych
 • współpraca z samorządami terytorialnymi województwa warmińsko-mazurskiego i administracja rządową
 • współudział w organizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 • współpraca z zagranicznymi organizacjami rolników
 • dążenie do optymalnego dla rolników podziału środków finansowych w ramach PROW 2014-2020
 • ulokowanie Izby Rolniczej jako beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
 • dążenie do zmiany prawa łowieckiego i uregulowania odszkodowań za zwierzęta prawnie chronione
 • działalność na rzecz poprawy i organizacji rynków zbytu płodów rolnych
 • promocja agroturystyki, rzemiosła i rękodzielnictwa na obszarach wiejskich
 • współpraca w zakresie organizacji kolonii i wczasów dla dzieci rolników
 • dążenie do zachowania korzystnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników
 • działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na obszarach wiejskich[1]

Dane kontaktowe

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn
e-mail: wmirol@wmirol.org.pl
tel.: (89) 534 05 67
strona internetowa: wmirol.org.pl

Przypisy

 1. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, działalność [01.07.2014]

Bibliografia

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza [20.04.2014]