Wiesław Mądrzejowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wiesław Mądrzejowski

Data i miejsce urodzenia 29 września 1951 r.
Kielce
Zawód policjant, pracownik naukowy

Wiesław Mądrzejowski (ur. 29 września 1951 r. w Kielcach) – inspektor Policji, komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (od 18 maja 2004 r. do 31 marca 2005 r.).

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Wiesław Mądrzejowski w 1955 r. zamieszkał w Bydgoszczy, gdzie spędził dzieciństwo i lata szkolne. Ukończył technikum mechaniczno-elektryczne, uzyskując dyplom technika-energetyka. W latach 1970–1971 pracował jako konstruktor w BZEM "Belma" w Bydgoszczy. W 1971 r. podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończył w 1975 r.

Działalność

Wiesław Mądrzejowski po uzyskaniu stopnia magistra prawa ubiegał się o zatrudnienie w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Szczytnie. 1 września 1975 r. podjął tam pracę na stanowisku starszego asystenta cyklu IV (prawo karne). 16 czerwca 1977 r. złożył egzamin na oficera MO i został awansowany na pierwszy stopień oficerski, podporucznika MO (7 października 1977 r.).

Wkrótce po uzyskaniu stopnia oficerskiego Mądrzejewski opuścił szkołę w Szczytnie. 30 listopada 1977 r. został przeniesiony na własną prośbę do KW MO w Toruniu, do wydziału kontrwywiadowczego. Po czterech latach powrócił do pracy dydaktycznej w Szczytnie, gdzie ponownie zatrudniono go na stanowisku wykładowcy cyklu IV. Pracował na tym stanowisku do 1996 r., przy czym w latach 1985-1990 zajmował stanowisko st. inspektora ochrony funkcjonariuszy.

W 1996 r. Mądrzejowski zgłosił akces do służby w Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP. Ponieważ w Wyższej Szkole Policji zajmował się problematyką zorganizowanej przestępczości gospodarczej, jego oferta została przyjęta. 1 lipca 1996 r. podjął pracę w tej jednostce na stanowisku specjalisty. Równocześnie podwyższał kwalifikacje. Przygotował rozprawę doktorską pt. Karnoprawna ochrona działalności ubezpieczeniowej. Wybrane aspekty, którą obronił 29 marca 1999 r. przed Radą Naukową Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Przeszedł szereg specjalistycznych szkoleń, w tym staż dydaktyczny w Police Training School w Preston w Anglii, kurs dla starszych oficerów Policji w Münster w RFN, kurs specjalistyczny zwalczania zorganizowanej przestępczości przeciwko środowisku w Rzymie, studium FBI w Waszyngtonie w zakresie organizacji zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz kurs dla kadry kierowniczej Policji w Huston w Teksasie.

1 maja 1998 r. mianowano go zastępcą naczelnika Wydziału II - operacyjno-śledczego, a 1 sierpnia tego roku naczelnikiem tego wydziału. Po utworzeniu Centralnego Biura Śledczego, które powstało z połączenia Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną z Biurem do Walki z Przestępczością Narkotykową, objął 15 kwietnia 2000 r. funkcję naczelnika Wydziału VIII CBŚ - analiz i kontaktów międzynarodowych. 4 kwietnia 2001 r. został zastępcą dyrektora Centralnego Biura Śledczego, nadzorującym problematykę przestępczości ekonomicznej. Funkcję tę pełnił do 17 maja 2004 r., przy czym od 8 listopada 2003 r. do 17 lutego 2004 r. spełniał obowiązki dyrektora CBŚ.

18 maja 2004 r. Mądrzejowski ponownie stał się pracownikiem uczelni w Szczytnie, tym razem w randze komendanta-rektora WSPol. Powierzenie mu tej funkcji wynikało z jego doświadczenia zawodowego popartego znajomością środowiska akademickiego oraz konieczności wypracowania nowej koncepcji funkcjonowania uczelni, której status zakwestionował jego poprzednik. To najbardziej pilne zadanie zostało przez niego zrealizowane. Dokonał m. in. reorganizacji WSPol, w wyniku której z dniem 1 grudnia 2004 r. przywrócono instytuty jako jednostki podstawowe uczelni. Podstawową jego zasługą były jednak skuteczne zabiegi o wprowadzenie do nowelizowanej wówczas ustawy o szkolnictwie wyższym zapisów wiążących Wyższą Szkołę Policji ze Szczytnem. Było to niezbędną gwarancją nie tylko dla stabilnego umiejscowienia WSPol w systemie szkolnictwa wyższego, ale i stworzenia perspektyw rozwoju.

19 marca 2005 r. Mądrzejowski zwrócił się o zwolnienie go z zajmowanego stanowiska i ze służby w Policji. Obydwie jego prośby zostały spełnione z d. 31 marca 2005 r. W nowej sytuacji zawodowej zajął się głównie pracą dydaktyczno-naukową w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Od 2004 r. nieprzerwanie prowadzi też wykłady na Studiach Podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Z inicjatywy Mądrzejowskiego i przy jego udziale w 2010 r. zorganizowano w Wyższej Szkole Policji uroczystości zainspirowane 10. rocznicą utworzenia CBŚ. Ich materialnym efektem stała się praca Centralne Biuro Śledcze. Dziesięć lat doświadczeń (2000–2010) pod red. Andrzeja Misiuka (Szczytno 2010 r.).

Bibliografia

Centralne Biuro Śledcze. Dziesięć lat doświadczeń (2000–2010), pod red. Andrzeja Misiuka, Szczytno 2010.
Kamasa D., Kronika Policji, "Przegląd Policyjny", roczniki 2004–2009.
Siemak Zbigniew, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (10 X 1990 – ), [w:] 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954–2004), red. nauk. Mieczysław Goettel, Andrzej Misiuk, Szczytno 2004.