Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Konrad (dyskusja | edycje) z dnia 09:36, 19 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Siedziba al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
Kierownik Maciej Kotarski
Kontakt winb@olsztyn.winb.gov.pl


Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie – organ zespolonej administracji rządowej w województwie wykonujący zadania z zakresu nadzoru budowlanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego z siedzibą przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie. Organizacyjnie podległy Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Zadania

Zadania realizowane przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie wynikają bezpośrednio z ustawy o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. oraz z ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Do jego zadań należy w szczególności ogólna kontrola przestrzegania prawa budowlanego, do której zalicza się:

 • kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę
 • sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji
 • sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
 • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej
 • badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej[1]

W art. 13 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. zostały wymienione szczegółowo pozostałe kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Należą do nich:

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji
 • udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – na jego wezwanie
 • zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych
 • bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowień i decyzji
 • wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych
 • sporządzanie wojewódzkiego rocznego planu kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do 15 listopada roku poprzedzającego rok objęty planem
 • wprowadzanie do wojewódzkiego rocznego planu zadań wskazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • sporządzanie sprawozdania z wykonania wojewódzkiego rocznego planu kontroli, uwzględniającego kontrole doraźne i informacje sprawozdawcze przekazane Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do końca marca roku następnego[2]

Struktura

W skład Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wchodzą:

 • kierujący nim Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wydział Orzeczniczo-Prawny
 • Wydział Inspekcji i Kontroli (złożony z: Zespołu Inspekcyjno-Kontrolnego budownictwa hydrotechnicznego, Zespołu Inspekcyjno-Kontrolnego budownictwa infrastrukturalnego, Zespół Inspekcyjno-Kontrolny ds. budownictwa na terenach zamkniętych, Zespołu Kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, Archiwum Zakładowego)
 • Wydział Wyrobów Budowlanych (złożony z Zespołu Inspekcyjno-Kontrolnego wyrobów budowlanych)

Każdym wydziałem kieruje naczelnik.

Kierownictwo

Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego jest Maciej Kotarski. Funkcję jego zastępcy pełni Joanna Sopella.

Przypisy

 1. prawo.legeo.pl, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [05.06.2014]
 2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego [05.06.2014]

Bibliografia

bip.gov.pl, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie [05.06.2014]
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego [05.06.2014]
prawo.legeo.pl, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [05.06.2014]