Zespół Szkół w Marcinkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Marcinkowie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 2003
Poziom szkoły: ...Wymagane...
Podtyp szkoły: ... Opcjonalne ...........
Profil: ... Opcjonalne ...........
Adres: Marcinkowo 27, 11-700 Mrągowo
Patron: ...Opcjonalne...


Zespół Szkół w Marcinkowie – ...

Historia

W skład Zespołu Szkół, zwanego dalej „zespołem" lub „szkołą", wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne i Filia w Grabowie.

Cele i zadania

1. Zespół szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r. 3. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkół....(Statut Zespołu Szkół, 2012)


Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[27.10.2014]