Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – jeden z siedmiu programów operacyjnych, w oparciu o które wdrażano w Polsce fundusze strukturalne 2004–2006.

Ogólna charakterystyka Programu

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego to jeden z siedmiu programów operacyjnych, które w latach 2004–2006 służyły realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty (NPR/CSF). Program ten rozwijał cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa uruchamianych z udziałem funduszy strukturalnych.

ZPORR był zarządzany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a jego wdrażanie nadzorowane było przez Komitet Monitorujący ZPORR. W każdym z 16 województw działały instytucje pośredniczące, których funkcję pełniły urzędy wojewódzkie. Dodatkowo, we wdrażanie programu włączone zostały urzędy marszałkowskie jako jednostki uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym. Wdrażanie ZPORR w każdym województwie nadzorowane było przez podkomitet monitorujący komponent regionalny.

Sposób podziału środków ZPORR na województwa uwzględniał 3 kryteria:

 • liczbę mieszkańców (80% środków rozdzielono, mając na uwadze tę kwestię)
 • zamożność regionów (10% funduszy podzielono pomiędzy województwa, w których średni poziom PKB na mieszkańca w latach 1997–1999 był niższy niż 80% średniej krajowej; podziału dokonano proporcjonalnie do liczby mieszkańców)
 • stopę bezrobocia (pozostałe 10% środków przeznaczono dla powiatów, w których średnia stopa bezrobocia w latach 1999-2001 przekraczała 150% średniej krajowej)

Głównym celem Programu było tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z UE.

Cel był osiągany poprzez koncentrację środków krajowych i towarzyszącego im współfinansowania z funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) na trzech priorytetach:

 • priorytet I: rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, a w tym:
  • modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego (działanie I.1)
  • infrastruktura ochrony środowiska (działanie I.2)
  • regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna (działanie I.3)
  • zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego (działanie I.4)
  • infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (działanie I.5)
  • rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach (działanie I.6)
 • priorytet II: wspieranie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich, a w tym:
  • rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb regionalnego rynku pracy (działanie II.1)
  • reorientacja zawodowa (działanie II.2)
  • rozwój kadr regionalnej gospodarki (działanie II.3)
  • regionalne strategie innowacyjne (działanie II.4)
  • mikroprzedsiębiorstwa (działanie II.5)
  • rozwój turystyki (działanie II.6);
 • priorytet III: rozwój lokalny, a w tym:
  • infrastruktura lokalna (działanie III.1)
  • rewitalizacja obszarów zdegradowanych (działanie III.2) [1]

ZPORR w woj. warmińsko-mazurskim

Alokacja środków z funduszy strukturalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego w ramach ZPORR 2004–2006 wyniosła 182 mln euro, co stanowiło 6,59% puli krajowej. Kwota środków przypadająca na mieszkańca była wyższa od średniej krajowej o ok. 73% [2].

Ze ZPORR na Warmii i Mazurach sfinansowano łącznie 814 projektów, z czego 100 ze środków priorytetu I, 229 z II, 367 z III i 118 z pomocy technicznej. Sytuację woj. warmińsko-mazurskiego w tym zakresie na tle pozostałych regionów Polski przedstawiono na rysunku 1.


Rys. 1. Liczba projektów zrealizowanych w ramach ZPORR (woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju)

ZPORR liczba projektów.jpg

Źródło: Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004–2006. 2010. NIK, Warszawa.

Wartość projektów wyniosła 1.270.639,7 tys. zł, a w tym: 707.607,7 tys. zł przypadło na priorytet I, 157.717,4 tys. zł na II, 393.143,2 tys. zł na III i 12.171,4 tys zł na pomoc techniczną. Sytuację woj. warmińsko-mazurskiego w tym zakresie na tle pozostałych regionów Polski przedstawiono na rysunku 2.


Rys. 2. Wartość projektów zrealizowanych w ramach ZPORR (woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju) (w tys. zł)

ZPORR wartość projektów.jpg

Źródło: Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004–2006. 2010. NIK, Warszawa.

Przypisy

Bibliografia

Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004–2006, NIK, Warszawa 2010.
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007–2013
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006