Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki": Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Bibliografia)
 
Linia 82: Linia 82:
  
 
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Lokalne Grupy Działania]][[Kategoria:Powiat olsztyński]][[Kategoria:Powiat ostródzki]][[Kategoria:Łukta (gmina wiejska)]]<br />
 
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Lokalne Grupy Działania]][[Kategoria:Powiat olsztyński]][[Kategoria:Powiat ostródzki]][[Kategoria:Łukta (gmina wiejska)]]<br />
 +
[[Kategoria: 1990-]]

Aktualna wersja na dzień 17:06, 21 mar 2015

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”

Związek stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki logo.jpg
Znak graficzny Związku Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki"
Przedmiot działalności: Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Adres: ul. Mazurska 30

14-105 Łukta

E-mail: leader@frrl.org.pl
Telefon: 48 89 647 57 45; 795 409 827
Strona internetowa: leader.frrl.org.pl

Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" – jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń, innych osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Wanda Łaszkowska.

Informacje ogólne

Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" jest organizacją pozarządową działającą jako Lokalna Grupa Działania od 13 marca 2006 r. Powstał w ramach inicjatywy pn. "Leader+ TAK- wiemy też jak!" zrealizowanej w 2005 r. przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta ze środków SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" swoja działalnością obejmuje 7 gmin: tj. Łukta, Morąg, Ostróda, Jonkowo, Gietrzwałd, Światki, Miłakowo (rys. 1). Związek działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez wielokierunkową aktywizację społeczności lokalnej, promocję obszaru i optymalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Najważniejszym dokumentem Związku jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR).


Rys. 1. Obszar działania Związku Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki"

Związek stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki obszar działania.jpg

Źródło: leader.frrl.org.pl [28.06.2014]


Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania (LGD) "Kraina Drwęcy i Pasłęki" ma na celu:

 • działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • aktywizowanie ludności wiejskiej i promocję obszarów wiejskich;
 • realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez LGD;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność wspomagającą kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
 • działalność wspomagającą ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami;
 • ochronę i promocję zdrowia;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci młodzieży;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionym zakresie.

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć o charakterze. informacyjnym lub szkoleniowym, imprez kulturalnych służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej;
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją L SR;
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami działającymi w zakresie objętym celem Związku na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD.

Struktura organizacji

Władzami Związku są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada Związku.

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Rada:

Dane kontaktowe

Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki"
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta
Tel./Fax 48 89 647 57 45
Tel. kom. 795 409 827
E-mail: leader@frrl.org.pl

Bibliografia

Strona Związku Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" [28.06.2014]
Statut Związku Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki"